Questions and answers

Czy w rozumieniu definicji VAT całą działalność zarobkową można zdefiniować jako działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wykluczeni wykonawcy mogą kserować ofertę najkorzystniejszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy zakup i sprzedaż towarów w Indonezji podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może wysłać zawiadomienie o wyborze oferty do jednego wykonawcy listem a do drugiego faksem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zdemontowane urządzenia ze starej linii technologicznej są odpadami z instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaka powinna być treść instrukcji bhp dla wykonawców, podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż rozpoczętej budowy domków jednorodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie dodatki należy wypłacić z wynagrodzeniem, jeśli pracownik odebrał czas wolny za nadgodziny dobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki rodzi nieodpłatne otrzymanie samochodu z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie skutki wystąpią w przypadku sprzedaży samochodu na rzecz podmiotu powiązanego po zaniżonej cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak należy ustalić wartość początkową zakupionego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak opodatkować domki wynajmowane turystom?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczyć otrzymanie od kontrahenta dofinansowania rekompensującego zbycie towaru poniżej kosztu zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT od faktur zakupu paliwa oraz części do samochodu osobowego służącego do celów mieszanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony w wymiarze 1/10 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zmiana wymiaru etatu pracownika w trakcie trwania okresu rozliczeniowego wpływa na wyliczenie wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy polska firma powinna pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy spółka powinna ująć w swoich księgach rachunkowych nabyte towary?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kto wypłaci pozostałą część zasiłku macierzyńskiego nauczycielce zatrudnionej w szkole do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na czym powinno polegać prowadzenie dziennika wg chronologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jakiej wysokości należy pobrać podatek od odsetek wypłacanych spółkom w Niemczech i Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyceniać nieruchomości zaliczane do inwestycji długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Co oznacza pozostawanie w dyspozycji pracodawcy w odniesieniu do radcy prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Co powinien zrobić OPS, jeśli zmienił się dostawca posiłków przyznanych Klientom w drodze decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dokonując sprzedaży lawety, podatnik może zastosować procedurę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dron podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dzierżawca obiektu stawowego może być następcą prawnym zakładu w zakresie udzielonego pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy kwota dokapitalizowania spółki w formie dopłaty pieniężnej, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy kwota refundacji wywozowej z Agencji Rynku Rolnego powinna być wliczana do obrotu w miesiącu jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy możliwe jest rozpoznanie obowiązku podatkowego w styczniu w sytuacji, gdy termin płatności upływa w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik w prawidłowy sposób dokumentuje udzielane rabaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy pracodawca powinien przywrócić do pracy pracownice w ciąży, jeśli zatrudniał ją tylko w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony na czas określony powinien wykorzystać cały przysługujący mu urlop do czasu końca umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy siwz może uzależniać zawarcie umowy o zamówienie od zawarcia przez wykonawcę innej umowy z osobą trzecią?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy Ukraińcy będący członkami zarządu powinni mieć zezwolenie na pracę w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy usługi szkolenia na operatora koparkoładowarki powinny być ewidencjonowane na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w jednoosobowej działalności mogą być rozliczane koszty związane z czterema samochodami firmowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wykonawca może wycofać ofertę przed wyborem oferty najkorzystniejszej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy wystawienie faktury końcowej wbrew treści przepisów stanowi przestępstwo lub wykroczenie skarbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą samochodu przed upływem 6 miesięcy, podatnik powinien naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny otrzymywany na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych należy ująć w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zbycie pojedynczej działki budowlanej przez osobę fizyczną opodatkowane jest VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązku w zakresie organizacji szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak można rozwiązać zawartą z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT należy opodatkować budowę domu na cele osobiste podatnika i jego córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć zawierane kontrakty forward na zakup waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć urlop pracownika zatrudnionego na podstawie dwóch umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak powinno być sformułowane oświadczenie dla wykonawcy dotyczące odwrotnego obciążenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2015 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne