Questions and answers

Kto jest podmiotem wprowadzającym produkty w opakowaniach – X czy Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto jest uprawniony do otrzymania odprawy po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kto powinien wydawać warunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Kto w urzędzie gminy powinien wykonywać ocenę cząstkową dyrektorów szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakich zasadach komornik może zatrudnić swoją żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jaki okres można zawrzeć umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy spółka ma stosować nowe przepisy CIT, jeśli jej rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje odprawa emerytalna nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób można wyegzekwować od strony wskazanej w decyzji obowiązek wykonania urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

W jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi szkoły pracę w dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jaki sposób obliczyć urlop wypoczynkowy dla nauczyciela, który zatrudniony jest w wymiarze 5/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób opisywać faktury w związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Puchacz Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić wysokość odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób uzupełnić duplikat świadectwa w miejscu na podpis dyrektora szkoły i wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wójt egzekwuje decyzję nakazująca podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej w trybie u.p.e.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

W jaki sposób zrekompensować pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W której części akt osobowych powinny zostać wpięte zaświadczenia o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Za ile dni niewykorzystanego urlopu należy zapłacić ekwiwalent nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Za jaki okres należy naliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy będzie przysługiwał dodatek wychowawczy, jeśli staż pracy wnioskodawczyni jest dłuższy niż 6 m-cy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy ciotka może zgłosić siostrzenicę, dla której była rodziną zastępczą do ubezpieczenia zdrowotnego przy sobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dodatek za godziny nadliczbowe powinien być uwzględniony w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zrezygnować z funkcji za porozumieniem stron, w dowolnym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy firma, która wykonuje usługę serwisową, może nie odpowiadać za wytworzone przez siebie odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy firma, która zamierza handlować miałem węglowym, ma obowiązki w podatku akcyzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma powinna się starać o uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie LZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy istnieje możliwość po dokonaniu zapłaty i wystawieniu paragonu udzielenia rabatu za wykonaną usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy istnieje obowiązek udostępniania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna mówiąca o częstotliwości i zakresie przeglądów zbiorników rozsączających otwartych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy jeden pracownik może obsługiwać dwie maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jednostka powinna poczekać z przyjęciem drogi gminnej do ewidencji księgowej na decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy jeśli dwie spółki z o.o. mają tego samego prezesa, to mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy korzystanie z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy stanowi schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest połączenie metodą łączenia udziałów spółek, nad którymi kontrolę sprawuje jedna osoba?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można odmówić zwolnienia z opłat za pobyt rodzica (w międzyczasie osoba w DPS zmarła)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można odprowadzać VAT z działalności gospodarczej i jednocześnie być zwolnionym z VAT z tytułu najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można przeprowadzić dwa tygodnie wcześniej klasyfikację ucznia, który zmienia miejsce zamieszkania i szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy muzeum które otrzymało w darowiźnie zbiory powinno sporządzić oprócz umowy również protokół przyjęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy na fakturach za sprzedaż, montaż, przeglądy i naprawę klimatyzacji powinien być stosowany kod GTU_11?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy zaksięgować fakturę korygującą datę wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy naprawa instalacji odgromowej na budynku może być opodatkowana 5,5% ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który był zatrudniony na umowę o pracę przysługuje trzynastka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi, który przebywał w stanie nieczynnym należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nieodpłatne ustanowienie służebności przechodu i przejazdu wymusza przeprowadzenie zmian w ewidencji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nieprzekroczenie progów transakcyjnych powoduje obowiązek złożenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nowe uproszczenie slim VAT obejmuje wszystkie duże przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne