Questions and answers

W jaki sposób należy przyjąć na stan stare płytki chodnikowe z rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy aport kanalizacji do gminnej spółki jest zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy aport praw autorskich do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy będzie istniała możliwość odliczenia VAT naliczonego przez spółkę jako podmiot otrzymujący aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dla stanowisk biurowych konieczne jest sporządzenie instrukcji stanowiskowych bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy dochód wspólnoty uzyskany od przedsiębiorców pochodzi jest zwolniony z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy finansowane z Funduszu Pracy zobowiązania zaciągane przez Powiatowy Urząd Pracy wymagają kontrasygnaty skarbnika powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy gmina można odmówić ustalenia warunków zabudowy z uwagi na brak utwardzenia drogi oraz jej szerokość?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy kontrola wykonywania obowiązków przez pracownika może nosić znamiona mobbingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Sobczak Michalina | Nieaktualne

Czy można rozpoznać koszt uzyskania przychodu jedynie na podstawie faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy można wystawić jedną fakturą zbiorczą za wszystkie usługi transportowe wykonane w danym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy coś zmienić, jeżeli wskaźnik odchyleń produktów jest bardzo wysoki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy należy skorygować informacje PIT-11 oraz PIT-4R, w sytuacji zakwestionowania przez ZUS umów o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach w pełnym wymiarze może uzupełniać etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenia na rzecz prezesa spółki kapitałowej podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pielęgniarka środowiskowa może wnioskować o umieszczenie pacjenta w domu opieki społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Czy podatnik mógł zastosować procedurę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pomiędzy nadaniem kolejnych stopni górniczych musi być przerwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze wyższym niż wynikający z przepisów kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być świadczenie usługi gastronomicznej lub cateringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przychody uzyskane z funduszu aktywizacji zostały objęte zwolnieniem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozmontowanie samochodu ciężarowego zobowiązuje do korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka matka jest zobowiązana do pobrania 20% u źródła od wynagrodzenia płaconego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przypadku zwrotu z Holandii podatku dochodowego podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zakupienie samochodu w Niemczech od osoby fizycznej stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Dochody z jakiego miesiąca powinien brać pod uwagę OPS przy wniosku o dożywianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Do jakiego rodzaju KŚT należy zaliczyć oczyszczalnię ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż kotletów z surowego mięsa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla czynności przeniesienia z mocy prawa własności gruntu w zamian za odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedawanej książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakich pracowników należy uwzględniać przy ustalaniu przeciętnej liczby osób zatrudnionych na potrzeby ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe przekazania środków trwałych do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który nabył w Niemczech nowy środek transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie obowiązki musi spełnić polski pracodawca, który wyjeżdża ze swoimi pracownikami do pracy na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługi świadczone na promie na rzecz kontrahenta szwedzkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na 10/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak opodatkować częściowe wpłaty dokonane przez klientów, jeśli później dostają oni gotowy produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak wycenić wartość wkładu do spółki jawnej

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto dopuszcza do eksploatacji regał lub podest?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Które koszty sądowe i komornicze i w którym momencie są kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej walucie należy dokonać rozliczenia kosztów podróży zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jakim okresie wykazać korektę faktury, dokumentującej zwrot towaru oraz nową fakturę za ponownie wysłany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy określić wadium w przypadku przetargu nieograniczonego z prawem opcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

W jaki sposób obliczyć, czy urządzenie zawierające fluorowane gazy cieplarniane podlega kontroli szczelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób organ ma odmówić nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Z jaką datą można wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, który długotrwale przebywa na zwolnieniu chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Co jest podstawą do wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy budowa tymczasowego parkingu na terenie oznakowanym w ewidencji gruntów jako RVI wymaga odrolnienia gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy firma brokerska w obrocie makulaturą może być przekazującym odpad wskazanym w KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy jeśli uczeń poprawił ocenę, to do oceny końcoworocznej liczona jest średnia z dwóch ocen, czy tylko z jednej wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy Kartę Dużej Rodziny można doręczyć za pośrednictwem poczty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dodatkowym miejscu pracy należy wypłacać dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy odsetki należne za pobranie zawyżonej opłaty zaliczyć do przychodów finansowych czy operacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne