Pytania i odpowiedzi

Na jakich zasadach pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego i wrócić do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy można stosować środki chemiczne po upływie terminu ważności określonego na opakowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy uprawnienie do przebudowy urządzenia wodnego, wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, jest prawem związanym z nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć koszty spotkania integracyjnego na koncie ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe dla pracownika w wieku 55 lat, jeżeli przez kilka dni przebywał w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy środek trwały ujęty bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu musi zostać po 12 miesiącach sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy otrzymane lub przekazane skonto podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do przychodów z najmu nieruchomości, która znajduje się w Emiratach Arabskich można zastosować stawkę 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zaniechaną inwestycję można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób składować butle tlenu oraz propanu na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone przez pocztę stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wynajem mieszkania dla obywatela Ukrainy generuje po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy na skierowaniu na badania kontrolne powinna być wpisana data ważności badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć pracownik, który zamierza kontynuować pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przekroczenie przychodów z aukcji kwoty 150.000 zł spowoduje, że Fundacja stanie się podatnikiem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakim druku należy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć ugodę korygującą przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach fakturę wystawioną w maju, a otrzymaną we wrześniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak skutecznie należy zgłosić chęć opodatkowania podatkiem liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Ile procent VAT firma może odliczyć od faktury zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaką datę w PKPiR przyjąć do przeliczenia euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy opodatkować transakcję pomiędzy spółką a kontrahentem z Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można potraktować części maszyny produkcyjnej jako odrębny składnik majątku trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Kto podpisuje umowę z ubezpieczycielem dotyczącą ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Tracz Angelika | Nieaktualne

Jaka jest prawidłowa data ujmowania naliczonego VAT w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zaksięgować wniesienie aportu w spółce jawnej, prowadzącej pełną księgowość oraz w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jaka jest kwota wolna od potrąceń w przypadku pisemnej zgody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy dla celów VAT spółka cywilna i jej wspólnik to dwa odrębne podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Krystek Jacek | Nieaktualne

Czy protokół odbioru jest równoznaczny z datą przekazania do użytkowania środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaką metodę inwentaryzacji powinna wybrać jednostka, która powierzyła kontrahentowi swoje zapasy do przechowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak oblicza się wynagrodzenie pracownika, który uległ wypadkowi w drodze z pracy do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy VAT odliczony podczas używania budynku w firmie podlega korekcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy odsetki za opóźnienie w płatności stanowią KUP w dacie zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować spłatę kwoty uzyskanej z egzekucji komorniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy zakup samochodu przeznaczonego na części można rozliczyć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby odwołać zarządcę nieruchomości i zmienić zapis w księdze wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak należy liczyć frekwencję uczennicy, która w roku szkolnym wyjedzie na wymianę młodzieży do Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu lokalu w przypadku darowizny nieruchomości własnościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ustalić kurs waluty zakupionej w kantorze, jeśli nie jest znany dzień zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usług płatnych częściowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Krystek Jacek | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych ciążą na doradcy podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od kiedy organ powinien wstrzymać zasiłek dla opiekuna, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć staż pracy nauczyciela, któremu po przeniesieniu zmieni się wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zakup usługi najmu terminali płatniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakiej formie podatnik może uzupełnić złożone odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury wystawione na firmę, która została wniesiona jako aport do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT transakcje barterowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować wielopiłę oraz piłę taśmową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy decyzja właściwego starosty o zakończeniu procesu rekultywacji jest wiążąca i stanowi prawo miejscowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy zaksięgowane koszty staną się KUP w momencie refaktury, czy też na bieżąco w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne