Pytania i odpowiedzi

Jakich formalności powinien dopełnić pracodawca, który zamierza zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisku kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakich podmiotach może polegać wykonawca w zakresie warunku dotyczącego doświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zamawiający musi zawrzeć w SIWZ wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy kredyt hipoteczny należy doliczyć do dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak rozliczać najem pojazdu dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki rodzaj umowy o pracę można zawrzeć z ponownie zatrudnianym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Na jakiej podstawie należy uznać, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy refaktura pakietu sponsorskiego podlega pod podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć urlop pracownika, jeżeli w trakcie roku doszło do zmiany etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wartość usług lub robót budowlanych przy zamówieniach z wolnej ręki można kształtować na dowolnym poziomie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Gogojewicz Przemysław M | Nieaktualne

Czy korekta deklaracji powoduje, że należy ponownie przeliczyć odsetki należne od niezapłaconego w terminie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT WNT o charakterze ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można potrącić z wynagrodzenia za pracę nienależnie wypłacony zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób ustala się czy uzyskiwany przez świadczeniobiorcę przychód wpływa na wysokość jego emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować pokonsumpcyjne odpady pochodzenia roślinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy organ może umorzyć postępowanie egzekucyjne w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup ekskluzywnej odzieży dla pracowników ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można wnieść aportem do spółki z o.o. przedsiębiorstwo osoby fizycznej z ujemnym kapitałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak oblicza się podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przerwa pomiędzy pobieraniem świadczenia chorobowego a zwolnieniem lekarskim rozpoczyna nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaką datę wykonania usługi należy wpisać na fakturę prowizyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku otrzymania faktury za usługi pośrednictwa w odzyskaniu zaległych płatności dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Do jakiego okresu podatkowego zaliczyć przychody z prowizji za pośrednictwo ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób małżeństwo powinno przekazać majątek ze swych działalności do tworzonej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dla zespołu szkół w gminie można prowadzić łączny plan i rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Ile wynosi stawka VAT na zielonkę z lucerny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione w związku z aplikacją można zaliczyć w koszty mimo braku rachunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody uzyskane przez cedenta z tytułu odpłatnego przeniesienia wierzytelności na cesjonariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek VAT w eksporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek opatrzyć informację PIT-8C podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT import towarów z Azji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wydatki na wynajęcie mieszkania w innej miejscowości można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy nieterminowe uregulowanie zobowiązania podatkowego (VAT) pozbawia możliwości stosowania procedury uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wartość zakupu towarów dokonanego od kontrahenta z USA należy wykazać w deklaracji VAT i informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy przyjąć dla wiaty magazynowej naziemnej trwale związanej z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy składniki majątku stanowiące środki trwałe obejmuje się likwidacyjnym spisem z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy kara za brak wykupionego biletu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy organ może wydać zgodę na wycięcie drzew, które rosną na terenie sklasyfikowanym jako las?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować betonową kostkę brukową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, jeżeli w trakcie roku doszło do zmiany etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jaką odprawę należy wypłacić nauczycielowi, który nie wyraził zgody na obniżenie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy renta rodzinna uzyskana po śmierci matki jest dochodem uzyskanym dzieci przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak spółka ma zaprezentować w sprawozdaniu finansowym wydatek na nabycie opcji CAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy "inne bóle grzbietu powstałe w skutek transportu materiału" można uznać za uraz w rozumieniu ustawy wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Kiedy zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego prowadzone jest dochodzenie za naruszenie praw pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób w opisie przedmiotu zamówienia określić koszty cyklu życia rozumianego jako efekt robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy halę namiotową, która nie będzie trwale związana z gruntem, klasyfikuje się jako budynek czy budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować wartość netto sprzedanego samochodu, który był przedmiotem leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne