Questions and answers

Czy pracownikowi, który nie przyjął wypowiedzenia warunków pracy i pracy przysługuje odprawa z u.z.g.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy spółdzielnia powinna dokonać korekty składek ZUS w przypadku, gdy członek rady nadzorczej dokona zwrotu wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż używanego środka trwałego podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stowarzyszenie musi opodatkować VAT usługi nauki pływania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy udział pracownika w kolacji zalicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy umowę o pracę na zastępstwo można zawrzeć na część etatu, mimo że pracownik zastępowany ma cały etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w trakcie roku szkolnego organ prowadzący może połączyć klasy zawodowe o tym samym profilu kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wykluczenie w rekrutacji pracowników określonej branży może być uznane za dyskryminację?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy wystawiona nota korygująca musi zawierać podpis osoby upoważnionej do odbioru noty korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w związku z eksportem i WDT podatnik powinien wystawić faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z ustawą o ochronie krajobrazu nadzór budowlany dysponuje kompetencjami w zakresie reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Czy zakup środka do czyszczenia elementów komputerowych stanowi koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zamawiający może uznać prawo do zwolnienia z podatku VAT w zakresie usług szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie wodne do ujmowania wód powierzchniowych de celów przeciwpożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka jest stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku umowy najmu na cele nierolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką ewidencję podatkową powinna prowadzić spółka cywilna?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaki charakter ma stały składnik wynagrodzenia, który został przyznany pracownikowi w związku z pełnieniem określonych zadań?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie są ograniczenia wolności związkowych dotyczące służby cywilnej oraz pracowników urzędów państwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła otrzymanie gratisu, który będzie dla nas towarem handlowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie substancje powinny być emitowane do powietrza z komór wędzarniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie zanieczyszczenia w ściekach wprowadzanych do ziemi są objęte obowiązkiem badań w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Jak obliczyć staż pracy uwzględniany w statystycznej karcie wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać refaktury kosztów ubezpieczenia i podatku od nieruchomości dot. dzierżawionej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo zawrzeć umowę zlecenia z własnym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w związku z nabyciem i przekazaniem prezentu dla kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak uniknąć procedury zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku realizacji zamówienia wraz z prawem opcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy pracownik ma zgłosić się do pracy po podroży służbowej, która zakończy się w godzinach nocnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto jest organem kompetentnym w sprawie spychania gruzu budowlanego do jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej OPS może być koordynatorem strategii rozwiązywania problemów społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jakim momencie należy rejestrować na kasie fiskalnej obrót z tytułu prowadzenia zajęć dodatkowych w przedszkolach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakim procesie można prowadzić odzysk pieluch?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób należy zrekompensować godziny nadliczbowe przepracowane przez pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania przy wniesieniu przez osobę fizyczną praw autorskich do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy do wykonywania prac remontowych niedotyczących urządzenia energetycznego konieczne jest posiadanie uprawnień SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy inżynierom budowy przysługuje w okresie jesienno-zimowym posiłek regeneracyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwa jednorazowa amortyzacja know-how?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy każdy niepełnosprawny pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można ująć w kosztach podatkowych wydatek na bilety lotnicze na podstawie rezerwacji biletowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można wykorzystać oczyszczone ścieki do naśnieżania stoku narciarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy można zaksięgować w 2015 r. fakturę dotyczącą usługi z datą 19 grudnia 2014 r., znalezioną w roku 2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na gruncie CIT refundację z prywatnego źródła należy rozliczać tak samo jak dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy sporządzać informację podsumowującą z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy opłaty za media zwracane przez najemcę stanowią przychód wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z duplikatów dot. faktur wystawionych w grudniu 2008 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu monitoringu do samochodów swoich podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury nabycia od gminy gruntu, na którym chce zbudować fabrykę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca może wyznaczyć jednego pracownika wykonującego czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy raty leasingu operacyjnego w całości stanowić mogą koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sfinansowany przez pracodawcę w 99% pakiet medyczny dla pracowników rodzi obowiązek opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne