Questions and answers

Jak należy traktować umowy zlecenia zawarte ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak obliczyć okres 33 dni, w czasie którego pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować pożyczkę udzielone wspólnikowi przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak opodatkować usługę blacharską i naprawę samochodu wykonaną przez polską firmę dla kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić wiek krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie nadzorcy sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w księgach przyjęcie zamienników wadliwych materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak uzupełnić zmienne składniki wynagrodzenia przed włączeniem ich do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy zaksięgować faktury i jak je ująć w rozliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usług pośrednictwa sprzedaży opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wynajmu lokali krótkoterminowo oraz zarządzania tymi lokalami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy świadczenie finansowe na rzecz pracownika należy kwalifikować jako uznaniowy składnik wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto rozlicza składki zapłacone za osobę współpracującą w rozliczeniu rocznym PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Lekarz jakiej specjalizacji powinien wystawić druk N-9 pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakim trybie rada powiatu może odwołać etatowego członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć VAT, jeśli podatnik błędnie zakwalifikował dokonaną sprzedaż jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jakich środków powinno być finansowane wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dokonując pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, należy uwzględnić wpływ środków ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zachowanie sprzeczne z regulaminem pracy uzasadnia stwierdzenie, że przyczyną wypadku było rażące niednalstwo pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Do której kategorii zagrożenia ludzi ZL należy zakwalifikować szatnię dla ponad 50 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie dokumenty należy zachować w związku z nabyciem zawiesi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie CIT ma Zgromadzenie Sióstr otrzymujące darowizny gotówkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty i przychody z tytułu odsprzedaży energii i korekt wystawianych przez jej producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powinna nastąpić korekta kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kto odpowiada za stan techniczny urządzeń alarmowych wchodzących w skład obrony cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakim momencie i w jaki sposób dokonać korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co zrobić, gdy zarząd spółki uniemożliwia prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy dodatek stażowy wypłacony za czas pobierania wynagrodzenia chorobowego należy wykazać na druku ZUS RP-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy działalność developerska może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy faktura z adnotacją: "niefiskalny" uprawnia do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma może opisać na fakturze nazwę usługi jako organizacja spotkania kulturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy gmina od 2016 r. do wszystkich zakupów musi stosować prewspółczynnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kopii oryginału faktury z faksu wystarczy jako poprawny dokument do uznania zakupu za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży towaru omyłkowo włączonego do masy spadkowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy maszynista ma prawo do diety, w przypadku gdy jego miejscem pracy jest siedziba zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy nabycie udziałów w celu umorzenia podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na etapie zawierania umowy z wykonawcą, zamawiający powinien zaznaczyć w umowie fakt zastosowania odwróconego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy na fakturze uproszczonej powinna znaleźć się podstawa prawna zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz niepowiązanej osoby fizycznej jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości członkowi rodziny generuje po jego stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy opłaty reprograficzne podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do udostępnienia stronie akt postępowania zakończonego w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może dodatkowo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od ogólnej opłaty za obsługę leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca mógł skrócić urlop wychowawczy nauczyciela opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik może być zatrudniony jednocześnie na dwóch stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przy sprzedaży środka trwałego trzeba naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka (pożyczkodawca) od uzyskanych odsetek powinna wystawić fakturę ze stawką VAT ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT dot. podpisania aktu notarialnego związanego z podwyższeniem kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż działki otrzymanej w drodze darowizny podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy środki trwałe operatora telekomunikacyjnego podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy utracona zaliczka może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w pozwoleniu wodnoprawnym na inwestora powinno nakładać się obowiązek odpowiedniego oznakowania przejścia przez rzekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wykonawca może posługiwać się zarówno wiedzą i doświadczeniem własnym jak i swoich oddziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej na rzecz wspólnika spółki jawnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu w klasie W-PsIV (rów) należy naliczyć opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy złożenie oferty w przetargu ogłoszonym przez gminę skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT dla gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej kategorii należy zaliczyć budynek wielorodzinny z lokalami usługowymi na parterze i garażem podziemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi za 2015 r. po zmniejszeniu wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie BHP ciążą na przedsiębiorcy, który zatrudnia osoby na podstawie umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy postąpić z fakturą od kontrahenta norweskiego za opłaty drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zwrot części kwoty, którą zakład pracy poniósł na naukę języka polskiego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Różycki Karol | Aktualne