Pytania i odpowiedzi

Jakim znakiem ostrzegawczym oznakować strefę przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

W jakiej formie wykonawca ma złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak obliczyć wartość szacunkową zamówienia na obsługę bankową z usługą kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy instrukcja obsługi gaśnicy musi być wywieszona przy gaśnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy spełnienie wymagań minimalnych przez maszynę powinny być odnawiane co 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można żądać wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej dla podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy dodatek aktywizacyjny jest dochodem uzyskanym na gruncie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie wymiary powinny mieć schody będące dojściem do maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy księguje się nadal straty nadzwyczajne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób ustalić udział dofinansowania do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie zasady powinien stosować organ przy obliczeniu dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Ile godzin minimalnie powinno trwać szkolenie bhp w formie samokształcenia kierowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

O jakie podmioty chodzi w art. 4d ust. 1 pkt 3 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak zaksięgować nieumorzoną wartość likwidowanych nakładów poniesionych w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy fundacja powinna sporządzić ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy obecność alkoholu we krwi poszkodowanego pracownika wyklucza uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Która gmina jest właściwa do przyznania i wypłaty zasiłku stałego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak zaksięgować naliczenie dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy ubezwłasnowolnienie całkowite pozbawia córkę tytułu prawnego do ponoszenia odpłatności za pobyt matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaki okres wypowiedzenia należy zastosować w przypadku umowy o pracę trwającej 22 lutego 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wprowadzenie kosztów wydziałowych, których wcześniej nie było, jest zmianą polityki rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować zakupiony alkohol w spółce zajmującej się gastronomią?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak księgować zakup alkoholu w restauracji, jeśli restaurator nie prowadzi magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zasiłek opiekuńczy przerywa urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy organ może zmienić decyzję ws. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych na korzyść strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie obowiązku ma przedsiębiorca, jeżeli płatności gotówkowe przekraczają 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług i w związku z tym jako usługobiorca podatnik będzie podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy odsetki i opłaty za administrowanie kredytem inwestycyjnym powinny stanowić koszty finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzeda środka trwałego z polskiej spółki do spółki hiszpańskiej, będącej podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać mosiężnej łusce nabojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż części gospodarstwa rolnego należącego do rolnika, podatnika VAT, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wynagrodzenie motywacyjne podlega opodatkowaniu VAT jako usługa świadczona na rzecz galerii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy udostępnione pracownikom kanapki są ich przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż sznurka polipropylenowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy postąpić w sytuacji zagubienia ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie skutki wywołuje na gruncie VAT zbycie udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są skutki podatkowe nabycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość "odzyskania" wcześniej nie odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Do jakiego rodzaju opakowań należy zakwalifikować opakowanie z włókien naturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy ująć w kasie fiskalnej sprzedaż elektronicznego pieniądza paysafecard?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynajem samochodu do ślubu stanowi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy starosta jest organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wykonania stawu bez uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy kierownikowi gospodarczemu, który otrzymuje dodatek funkcyjny, przysługuje prawo do rozliczania nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy reklamy samowolnie ustawione na terenie miasta są w kompetencji Burmistrza Miasta czy tylko nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak prawidłowo określić miejsce świadczenia usług tłumaczenia ustnego świadczonych na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód drenażowych do rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kiedy wręczyć pracownikom informację dot. zmienionych okresów wypowiedzenia umów na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Kiedy władający powierzchnią ziemi powinien zgłosić RDOŚ historyczne zanieczyszczenie ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zawarcie umowy sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej wlicza się do dochodu osoby, ustalając jej prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, który długotrwale przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownica przebywająca na zwolnieniu lekarskim (kod B - ciąża) może przebywać dłuższy okres czasu zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy można wezwać poszkodowanego do złożenia danych niezbędnych do określenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy należy odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne