Questions and answers

Czy straty na transakcjach forward można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu eksportu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy usługa przejęcia gwarancji będzie stanowiła import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży samochodu, zakupionego bez VAT można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż nieukończonego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować wystawione faktury, jeśli wspólnota nie zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki jest dzień uzyskania przychodu w przypadku zbycia akcji pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zakup usługi marketingowej od kontrahenta z Czech podlega obowiązkowi potrącenia podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zastosować wstecz 19% liniową stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód stanowiący współwłasność podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wydatki na remont mogę zaliczyć w koszty, czy też muszę wprowadzić je do środków trwałych i amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje przeznaczenia towaru na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR podatek od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy potwierdzenie, że dany materiał po recyklingu spełnia wymagania jest spełnieniem kryteriów odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Co zrobić, gdy regulamin pracy nie pozwala na pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy należy uzyskać pozwolenie na rozprowadzanie pozostałości organicznych na gruntach rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić czasu wolnego, jeżeli pracownik w trakcie dyżuru nie świadczył pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość zwrotu pracownikom wydatków poniesionych na wyżywienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak data objęcia pracownika pakietem medycznym wpływa na realizację obowiązku zapewnienia usług medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy świadczenia wzajemne mogą zostać potraktowane jako świadczenia nieodpłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak sprawdzić czy rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy kontrolę procesu pracy wykonywaną w dniu wolnym od pracy można potraktować jako dyżur?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy od opłat franczyzowych należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy wystawić PIT-8C jeżeli dłużnikowi, który odpracowuje swój dług, sfinansowano badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może wznowić postępowanie powypadkowe po zatwierdzeniu i podpisaniu protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy błędnie wpisany wynik mnożenia to oczywista omyłka rachunkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy rabat pośredni generuje przychód ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w prysznicach bezpieczeństwa może być zastosowany zawór kulowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wypłacając dywidendę dla spółki amerykańskiej należy potrącić jedynie 5% podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować i dokumentować koszty wykonania programu do sterowania produkcją w ramach grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za zakup towaru, jeżeli zapłata następuje częściowo w PLN a częściowo w EUR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kto dokonuje wypłaty świadczenia za czas choroby po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć zaliczkę od wypłat po śmierci pracownika, dokonanych przez zakład pracy chronionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy zleceniobiorcom można zwracać koszty używania prywatnego samochodu bez podatku i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty remontu budynku zabytkowego, którego część uległa spaleniu, zwiększą jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nagrody pieniężne, wręczane w czasie festiwalu filmowego, podlegają opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak amortyzować przyczepę typu laweta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy nauczycielce należy zaliczyć pracę w gospodarstwie matki do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji starosta może pozytywnie uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie warunki powinna spełnić osoba fizyczna prowadząca działalność polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nagrodę roczną uwzględnia się w podstawie wymiaru ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy istnieje negatywna przesłanka do przyznania SZO synowi na ojca w przypadku, gdy matka i żona przebywa w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy pracownik może wykonywać pracę na urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Co jest wymagane do zatrudnienia obywatela RPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy elektrociepłownia może przyjąć odpady od rolnika, potwierdzając ten fakt na karcie przekazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy z powodu choroby można rozwiązać umowę o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy rodzic ma prawo wglądu do dziennika psychologa i pedagoga, aby przejrzeć notatki dotyczące jego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy sekretarce zatrudnianej w szkole można powierzyć prowadzenie kasy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT zastosować do sprzedaży śrutu żeliwnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić odpłatność za DPS osoby pobierającej rentę socjalną, której przyznano prawo do renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne