Questions and answers

Gdzie powinien opodatkować dochody marynarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką kwotę przyjąć za podstawę ekwiwalentu za urlop dla pracownika ze stałym wynagrodzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane będą usługi edukacji w zakresie pilotażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak będzie uregulowane zwolnienie od pracy w przypadku nauczyciela wychowującego dziecko w wieku do 14 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą utrata części zaliczki na podstawie ugody zawartej z kontrahentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak obliczyć średnią urlopową za dzień, w którym nauczyciel przebywał na urlopie okolicznościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić miejsce świadczenia usług magazynowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo przedłużyć umowę o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup towaru od firmy niemieckiej, jeśli w dniu zakupu znajdował się on na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak udokumentować i zaksięgować odzyskanie płyt drogowych w związku z rozbiórką drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować darowiznę materiałów do zużycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy i w jaki sposób podatnik, który nie przekroczy obrotu 150.000 zł może zrezygnować ze statusu czynnego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto udziela informacji na temat terenów górniczych i obowiązujących decyzji koncesyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Na jaki okres należy wydać decyzję ustalającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób powinna rozliczyć się osoba fizyczna, która uzyskała dochody w Polsce oraz w Kanadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W który miesiącu należy rozliczyć VAT z tytułu refaktury obciążającej kontrahentów opłatami za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę za serwis rowerowy na torze kolarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT zafakturować na kontrahenta zagranicznego koszt certyfikatu CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli jeden z wykonawców złożył ofertę ze stawką podatku VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wykazywanie kosztów transportu sprzedawanych towarów jako odrębnej pozycji na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do umowy o dzieło na wykonanie huśtawki można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje górna granica dla ustalenia opłaty wstępnej przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego na samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie przez podatnika VAT z faktury za grę w kręgle, w której udział brali kontrahenci?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można odzyskać ekwiwalent za zaległy urlop trzy lata wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy należy zapewnić nadzór nad pracownikiem, który został sam w hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy nieodliczony VAT można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od premii wypłacanych na podstawie akcji wirtualnych lub fantomowych należy odprowadzać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone rodzinie zmarłego pracownika można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy powinienem wystawić fakturę bez NIP z VAT jako "NP" czy opodatkować ją jako sprzedaż krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu zaległego w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy przy zatrudnianiu komendanta straży gminnej zawsze należy występować o opinię do komendanta Policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu rolnego z wydanymi warunkami zabudowy podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stolarz, który zaprojektuje i zbuduje szafę, może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy szkolenie pracowników z resuscytacji jest obowiązkowe dla każdego pracownika w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy świadczenie usług środkami trwałymi z gospodarstwa rolnego nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu powinien przejść okresowe szkolenie z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy uczniowi, który nie zdał egzaminu czeladniczego, należy wydać świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy użyczenie nieruchomości siostrze na działalność podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w izbie wytrzeźwień będącej jednostką samorządową można zatrudnić lekarza na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy w spółce jawnej rok obrotowy jest równoznaczny z rokiem kalendarzowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wyjazd służbowy pracowników, do kraju atrakcyjnego turystycznie, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego ulega obniżeniu za okres nieusprawiedliwionych nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy z ulgi meldunkowej można skorzystać składając korektę zeznania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługę konsumpcyjną, obiad, kawę oraz wynajem sali?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą odliczenie VAT przez podatnika, który nie ma do tego prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy pokazać w bilansie odliczenie 50% straty podatkowej z roku poprzedniego z zysku roku bieżącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Jak należy postąpić, gdy podatnik złożył wniosek o zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązań w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczać wynagrodzenia płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy traktować składnik wynagrodzenia w postaci nagrody finansowej wypłacanej w zamian za zastępowanie przełożonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak należy traktować tereny leśne z punktu widzenia ochrony przed hałasem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy traktować umowy zlecenia zawarte ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak obliczyć okres 33 dni, w czasie którego pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować pożyczkę udzielone wspólnikowi przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne