Questions and answers

Czy czynności przechowywania, sprzedaży i darowizn pieniężnych lub rzeczowych podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy kolejne zwolnienie na tą samą chorobę po 30-dniowej przerwie uprawnia do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy możemy koszt brakujących palet potraktować jako koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest wprowadzenie do umów kredytowych zapisu, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok 360 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Rogoń Dominika | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły można zmniejszyć wymiar etatu poniżej połowy pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne przeszkolenie pielęgniarki pociąga za sobą obowiązek podatkowy dla szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odbiorca usługi ma prawo wglądu w listy obecności pracowników usługodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy odmowa skorzystania z prawa do zachowku może być przyczyną odmowy świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed dniem zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pomysł może być przedmiotem umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przekazanie samochodu na cele prywatne będzie opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy rezygnacja ze zwolnienia przy sprzedaży majątku jest możliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy transakcja zaliczona jest do importu usług, czy nie podlega opodatkowaniu na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy UKS może odmówić spółce dostępu do akt postępowania ze względu na braki kadrowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wartość dyplomu należy uznać za przychód podatkowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydruk aukcji, poparty dowodem zapłaty, jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może podpisać umowę z wykonawcą już po upływie terminu realizacji zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia próbek jeśli służą one ocenie walorów użytkowych oferowanego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zmiana daty wykonania usługi na fakturze wymaga wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zwolnienie wprowadzone w drodze uchwały rady gminy stanowi pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką VAT zafakturować wykonaną usługę transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT połączenie dwóch spółek z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kursy przyjmujemy przy obliczeniu różnic kursowych w przypadku przewalutowania EURO na USD?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, wprowadzającym do stosowania rakotwórczą mieszaninę chemiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jakie PKD mają szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła darowizna zamortyzowanego jednorazowo środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT fakt, że jestem jedynie pośrednikiem w sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać Szweda wykonującego umowę zlecenia w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi windykacyjne świadczone na naszą rzecz przez austriackiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć odłączenie części budynku i przyłączenie jej do innego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy ma być wystawiona faktura VAT i z jaką stawką przy sprzedaży voucherów??

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie ZUS ma prawo do rozłożenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Przez jaki czas przedsiębiorca ma obowiązek dokonania rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia kruszywa naturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający powinien opisywać faktury wystawione przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Co to znaczy, że nie ma akceptu milczącego przy potwierdzaniu sald na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy aby korzystać ze zwolnienia, firma będąca usługodawcą musi mieć dodatkowe uprawnienia szkoleniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do auta napędzanego energią elektryczną należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może z ZFŚS dofinansowywać drogie wyjazdy dla kilku osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy kwota premii stanowi podstawę naliczenia składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy można nie wypłacać ryczałtu za noclegi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wydać duplikat KDR, jeśli zmieniła się sytuacja prawna jej posiadacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy na karcie przekazania odpadu dopuszcza się w miejscu pieczęci wydrukowanie danych firmy zamiast pieczęci?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne