Questions and answers

Czy należy zapewnić nadzór nad pracownikiem, który został sam w hali produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy nieodliczony VAT można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od premii wypłacanych na podstawie akcji wirtualnych lub fantomowych należy odprowadzać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone rodzinie zmarłego pracownika można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy powinienem wystawić fakturę bez NIP z VAT jako "NP" czy opodatkować ją jako sprzedaż krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu zaległego w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy przy zatrudnianiu komendanta straży gminnej zawsze należy występować o opinię do komendanta Policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu rolnego z wydanymi warunkami zabudowy podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stolarz, który zaprojektuje i zbuduje szafę, może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy szkolenie pracowników z resuscytacji jest obowiązkowe dla każdego pracownika w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy świadczenie usług środkami trwałymi z gospodarstwa rolnego nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu powinien przejść okresowe szkolenie z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy uczniowi, który nie zdał egzaminu czeladniczego, należy wydać świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy użyczenie nieruchomości siostrze na działalność podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w izbie wytrzeźwień będącej jednostką samorządową można zatrudnić lekarza na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy w spółce jawnej rok obrotowy jest równoznaczny z rokiem kalendarzowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wyjazd służbowy pracowników, do kraju atrakcyjnego turystycznie, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego ulega obniżeniu za okres nieusprawiedliwionych nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy z ulgi meldunkowej można skorzystać składając korektę zeznania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługę konsumpcyjną, obiad, kawę oraz wynajem sali?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą odliczenie VAT przez podatnika, który nie ma do tego prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy pokazać w bilansie odliczenie 50% straty podatkowej z roku poprzedniego z zysku roku bieżącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Jak należy postąpić, gdy podatnik złożył wniosek o zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązań w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy rozliczać wynagrodzenia płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy traktować składnik wynagrodzenia w postaci nagrody finansowej wypłacanej w zamian za zastępowanie przełożonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak należy traktować tereny leśne z punktu widzenia ochrony przed hałasem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy traktować umowy zlecenia zawarte ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak obliczyć okres 33 dni, w czasie którego pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować pożyczkę udzielone wspólnikowi przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak opodatkować usługę blacharską i naprawę samochodu wykonaną przez polską firmę dla kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo określić wiek krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie nadzorcy sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w księgach przyjęcie zamienników wadliwych materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak uzupełnić zmienne składniki wynagrodzenia przed włączeniem ich do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy zaksięgować faktury i jak je ująć w rozliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usług pośrednictwa sprzedaży opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wynajmu lokali krótkoterminowo oraz zarządzania tymi lokalami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy świadczenie finansowe na rzecz pracownika należy kwalifikować jako uznaniowy składnik wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kto rozlicza składki zapłacone za osobę współpracującą w rozliczeniu rocznym PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Lekarz jakiej specjalizacji powinien wystawić druk N-9 pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakim trybie rada powiatu może odwołać etatowego członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć VAT, jeśli podatnik błędnie zakwalifikował dokonaną sprzedaż jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jakich środków powinno być finansowane wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dokonując pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, należy uwzględnić wpływ środków ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy zachowanie sprzeczne z regulaminem pracy uzasadnia stwierdzenie, że przyczyną wypadku było rażące niednalstwo pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Do której kategorii zagrożenia ludzi ZL należy zakwalifikować szatnię dla ponad 50 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie dokumenty należy zachować w związku z nabyciem zawiesi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie CIT ma Zgromadzenie Sióstr otrzymujące darowizny gotówkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty i przychody z tytułu odsprzedaży energii i korekt wystawianych przez jej producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powinna nastąpić korekta kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kto odpowiada za stan techniczny urządzeń alarmowych wchodzących w skład obrony cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakim momencie i w jaki sposób dokonać korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co zrobić, gdy zarząd spółki uniemożliwia prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy dodatek stażowy wypłacony za czas pobierania wynagrodzenia chorobowego należy wykazać na druku ZUS RP-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy działalność developerska może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy faktura z adnotacją: "niefiskalny" uprawnia do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma może opisać na fakturze nazwę usługi jako organizacja spotkania kulturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne