Questions and answers

Czy przy stwierdzeniu choroby zawodowej istotna jest wielkość i czas narażenia na czynnik rakotwórczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do wystawienia pracownikowi polecenia wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wyklucza nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty poniesione w ramach realizacji projektu Europejskiej Współpracy Terytorialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać zaliczki w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co się stanie z umową kredytu inwestycyjnego i zabezpieczeniami kiedy zmieni się forma prawna Kredytobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia oprogramowania w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Kiedy wykazać fakturę korygująca z tytułu zwrotu towaru objętego odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne mogą być alokowane między źródłami przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spłata kredytu może być uznana za wydatek na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy budynki niewykorzystywane w działalności gospodarczej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć na liście płac używanie prywatnych samochodów pracowników do służbowych jazd lokalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy otrzymana premia finansowa podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wartość noclegu sfinansowanego przez spółkę stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć się w przypadku zatrudnia małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość diet wypłaconych sobie oraz pracownikowi przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wypłacone wspólnikowi odsetki od pożyczki stanowią koszt uzyskania dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy naliczać podatek od środków transportowych od przyczepy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zaprojektować attykę, jeżeli decyzja o warunkach zabudowy jej nie ustala?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak na gruncie podatku od nieruchomości opodatkować pomieszczenia biurowe DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy wieloletniemu pracownikowi służby cywilnej nie nalicza się dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zajście przez pracownicę w ciążę powoduje utratę prawa do świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy dokonywać rozliczeń z dzierżawcą obwodu łowieckiego polnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak potraktować podatek od dywidendy, gdy spółka nie płaci podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są wymagania dotyczące wyposażenia łazienek dla pacjentów w przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku błędnego zamortyzowania samochodu osobowego w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy za dzień, w którym doszło do wykonania umowy już po umówionym terminie, należą się kary umowne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zakup dostępu do używania programu Photoshop na okres 12-tu miesięcy stanowi wartość niematerialna i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakich należy dokonać księgowań w związku ze skierowaniem sprawy do sądu i jej przegraniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jaka powinna być minimalna odległość kurnika od budynku mieszkalnego w zwartej zabudowie wiejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak ustalić kapitał własny na potrzeby cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zamawiający może rozwiązać umowę z obecnym wykonawcą, jeśli otrzymał korzystniejszą ofertę od innego wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy możemy dokonać przeceny wartości towaru, który stał się już "niemodny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować pokrycie różnicy w cenie niektórych części przy naprawie samochodu z przyznanego odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować notę uznaniową na odzyskany z zagranicy VAT z paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy strona może wnioskować o wyłączenie naczelnika wydziału z postępowania prowadzonego przez urząd kontroli skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim trybie można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi służby cywilnej,z uwagi na sytuację finansową urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie szkolenie powinien przejść pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownica ma obowiązek dostarczania pracodawcy dokumentu stwierdzającego poronienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu usługi udzielania pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownikowi obsługi, który przebywa na urlopie bezpłatnym, można wypowiedzieć stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielce mianowanej można obniżyć wymiar zatrudnienia do 1/2 etatu na jej wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy błędne wskazanie terminu realizacji zamówienia można uznać za inną omyłkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy przy zatwierdzaniu skonsolidowanego bilansu jednostki potrzebna jest uchwała rady gminy lub zarządzenie wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "budynek jednorodzinny" na gruncie przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jaki powinien być program zajęć dodatkowych z języka obcego nowożytnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze jest podzielne w miesiącu, w którym jedno dziecko kończy 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Na nauczanie jakiego języka obcego należy przeznaczyć godziny do dyspozycji dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można uchylić decyzję w trakcie trwającego postępowania koordynacyjnego w ROPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy istnieje przepis, który zobowiązuje właściciela nieruchomości do uprawy nieużytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy odprawianie mszy może być przedmiotem zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne