Questions and answers

Jak należy zakwalifikować odpady ziemi pochodzące z wykopu stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo uzupełnić podstawę ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczać kilometrówkę w przypadku pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać w przedszkolu wpłaty od rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak rozliczyć podatek od wynagrodzenia Ukraińca nie posiadającego numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozróżnić dla celów VAT monety kolekcjonerskie od złota inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak uzyskać dofinansowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w trakcie trwania jej zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak wykazać w bilansie niezapłacone zobowiązanie wobec ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak wyrównanie emerytury wpływa na prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak zaksięgować wypłatę wynagrodzenia rady prawnemu w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników bez uprawnień elektrycznych czyszczących maszyny wymagające zasilania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy przyznany zasiłek rodziny można przyznać drugiemu rodzicowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Która gmina wydaje decyzję dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych po przeprowadzce świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej duży pracodawca może zwolnić kilka osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Na jakiej podstawie starosta przesyła wszystkie wydane przez siebie decyzje organowi nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Pod jakim kodem powinno klasyfikować się markery pochodzące z produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wypłatę nagrody pieniężnej po rozstrzygnięciu konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Co należy zrobić, jeżeli żaden z kandydatów na stanowiska urzędnicze nie spełnia wymagań?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Fota Magdalena | Aktualne

Co należy zrobić jeśli termin dostawy wyznaczono na listopad a umowę zamawiający podpisał dopiero w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy budynek mieszkalny usytuowany w odległości 4 m od granicy oddziałuje na sąsiednie działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy dojdzie do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dokonując sprzedaży budynku położonego na cudzym gruncie podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy do stażu pracy należy wliczać okresy przebywania na zasiłku chorobowym oraz świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dotacje na kilkuletnie kursy kwalifikowane podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy GOPS może ubezpieczyć osobę pobierającą ZDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy koszty partycypacji w utrzymaniu linii busowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty związane z naprawą wadliwych produktów stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy meble stanowią część składową budynku czy osobny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy obywatel Ukrainy, rozliczający w Polsce swoje dochody, może skorzystać z ulgi na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej pozwala na zwolnienie dziecka z odpłatności za pobyt rodzica w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy otrzymany rabat pośredni należy zaliczać do przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy po rozwodzie oboje rodziców należy wliczać do składu rodziny na gruncie u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy poza pomiarami drgań ogólnych, pracodawca musi dodatkowo zlecić pomiary drgań miejscowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przy uldze mieszkaniowej ważny jest moment poniesienia wydatku czy moment jego udokumentowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż plików multimedialnych jest sprzedażą towarów, czy usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość nieodpłatnego szkolenia stanowi przychód dla uczestników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w karcie ewidencji odpadów obiekt rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych należy traktować jako instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji można nałożyć na właściciela działki X obowiązek przywrócenia rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wypłacając wynagrodzenie kontrahentowi z USA za usługę marketingową należy odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakup bonów może być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zamiana udziałów w spółkach powoduje powstanie przychodu u zamieniających udziały wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować i jaką stawką podatkową amortyzować symulator golfa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak amortyzować macerator szpitalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi polegające na kompleksowym utrzymaniu dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie czynności urzędu skarbowego przerywają bieg przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości z gruntem i prawem wieczystego użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w związku z przekazaniem samochodu na potrzeby prywatne wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczać wynagrodzenia komandytariuszy zatrudnionych na podstawie powołania i umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne