Questions and answers

Jakich decyzji wymaga planowane wydobywanie odpadów z zamkniętego składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT stwierdzenie zawinionych niedoborów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zakup domeny internetowej od niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie podatkowym mają spółki otrzymujące dywidendę oraz spółka ją wypłacająca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego wywoła darowizna nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak pracownikom szpitala udzielić opieki na dziecko po 2 stycznia 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT wniesienie do spółki aportem rozpoczętej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć wymianę środków trwałych, na które otrzymaliśmy dofinansowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop, którego pracownik nie wykorzystał z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za nadgodziny, jeżeli praca była świadczona w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak zgodnie z prawem można zwiększyć zakres obowiązków pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel ma prawo do dodatku za nauczanie indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy oddelegowanie spełnia przesłanki z art. 42 § 4 k.p. ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

mj

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakiej odległości od stanowiska pracy może być ustawiony router sieci WiFi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Majer Roman | Aktualne

W jakim trybie należy dokonać zmian w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób dokumentować zakup odzieży od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób rozpoznać dla celów VAT najem maszyny od zagranicznego dostawcy, mającego siedzibę w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie wykazać dochód z tytułu uzyskanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy czynności przechowywania, sprzedaży i darowizn pieniężnych lub rzeczowych podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy kolejne zwolnienie na tą samą chorobę po 30-dniowej przerwie uprawnia do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy możemy koszt brakujących palet potraktować jako koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest wprowadzenie do umów kredytowych zapisu, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni, a rok 360 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Rogoń Dominika | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły można zmniejszyć wymiar etatu poniżej połowy pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne przeszkolenie pielęgniarki pociąga za sobą obowiązek podatkowy dla szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odbiorca usługi ma prawo wglądu w listy obecności pracowników usługodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy odmowa skorzystania z prawa do zachowku może być przyczyną odmowy świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed dniem zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pomysł może być przedmiotem umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przekazanie samochodu na cele prywatne będzie opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy rezygnacja ze zwolnienia przy sprzedaży majątku jest możliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy transakcja zaliczona jest do importu usług, czy nie podlega opodatkowaniu na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy UKS może odmówić spółce dostępu do akt postępowania ze względu na braki kadrowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wartość dyplomu należy uznać za przychód podatkowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydruk aukcji, poparty dowodem zapłaty, jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zamawiający może podpisać umowę z wykonawcą już po upływie terminu realizacji zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia próbek jeśli służą one ocenie walorów użytkowych oferowanego produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zapłata kwoty przedawnionych zobowiązań powoduje powstanie przychodu po stronie podatnika, za którego kwotę zapłacono?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zmiana daty wykonania usługi na fakturze wymaga wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zwolnienie wprowadzone w drodze uchwały rady gminy stanowi pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT zafakturować wykonaną usługę transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT połączenie dwóch spółek z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kursy przyjmujemy przy obliczeniu różnic kursowych w przypadku przewalutowania EURO na USD?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, wprowadzającym do stosowania rakotwórczą mieszaninę chemiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jakie PKD mają szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła darowizna zamortyzowanego jednorazowo środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT fakt, że jestem jedynie pośrednikiem w sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać Szweda wykonującego umowę zlecenia w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne