Questions and answers

Jakie kurs zastosować do przeliczania usług spedycyjnych fakturowanych przed lub po wykonaniu usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie wykształcenie musi mieć kierownik środowiskowego domu samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak i w jakich okresach należy rozliczać koszty nasadzeń topoli, jeżeli zakładany cykl to okres 4 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak liczymy okres dwóch lat od pierwszego zasiedlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż maszyny spółce w Polsce, a następnie kontrahentowi w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy ująć w kosztach fakturę dokumentującą opłatę za zakup towaru na aukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop za okres jednoczesnego zatrudnienia pracownika u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak rozliczać zaliczki z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak wyglądają księgowania umożliwiające poprawne obliczenie podatku dochodowego od obrotu akcjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Kiedy i dla jakich substancji należy sporządzić dokument oceny ryzyka wybuchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży prawa do użytkowania znaku firmowego na 3 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy rozliczyć w kosztach wydatki na wynagrodzenia pracownicze i ZUS oraz inne, dla których wprowadzono szczególne wymogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto ma obowiązek przygotowania do odbioru odpadów komunalnych, w przypadku przeładowania pojemników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Które pozwolenia z zakresu gospodarowania odpadami tracą ważność po 23 stycznia 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Na jakiej powierzchni w lesie prywatnym można wydzielić siedlisko pod zabudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Na jakiej wysokości powinien być zlokalizowany punkt kontrolny emisji hałasu do środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować zaolejoną wodę z kondensatu sprężarkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim języku sporządzić programy szkoleń stanowiskowych dla zleceniobiorców z Ukrainy i Mołdawii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły powinien rozdzielić nauczycielom godziny za nauczyciela, który przeszedł na urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób można udzielić przerw w pracy na karmienie dziecka nauczycielce zatrudnionej na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób nasza firma powinna ewidencjonować wydatki, którymi obciąża firmę niemiecką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób określić ilość substancji chemicznej o działaniu rakotwórczym lub mutagennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić stan prawny nieruchomości gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Z jakiego źródła pracodawca jako płatnik ma pobrać zaliczkę na podatek od świadczenia socjalnego powyżej 380 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane przez osoby dokonujące sprzedaży żołędzi będą zwolnione od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dotacja celowa na sfinansowanie zakupu środka trwałego podlega obniżeniu o kwotę pobranej kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy istnieje wzór dokumentu, do którego załączą się zwolnienie lekarskie pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy księgowa powinna uczestniczyć w inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone po likwidacji spółki cywilnej stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy opłacanie polisy na życie członka zarządu sprawującego tą funkcję "z powołania" podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracę nadliczbową wykonywaną bez polecenia pracodawcy może on zatwierdzić następnego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przekazanie żywności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przy ustaleniu wartości środka trwałego należy brać pod uwagę opłacony PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy zakupie prezentów przeznaczonych dla klientów podatnik ma prawo odliczyć naliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż złomu wpłynie na sposób liczenia proporcji, zgodnie z art. 86 ust. 2a u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w dniu dyżuru medycznego może dojść do rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wręczenie bonu podarunkowego może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wynikający z orzeczenia lekarskiego obowiązek pracy w okularach można egzekwować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług świadczonych w ramach organizacji kolonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak dokonać ewidencji otrzymanego zwrotu poniesionych wydatków w tym samym roku budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak dokumentować i księgować wydanie firmie recyklingowej towarów, które przeznaczane są do utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jakie działania może podjąć pracodawca wobec pracownika nie stawiającego się na przeszkolenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT przekazanie pracownikom biletów na spektakl w operze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak interpretować pojęcie "tunel foliowy ogrzewany" w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak należy dokonać odpisu na ZFŚS, jeżeli pracownik obsługi w szkole przechodzi na emeryturę w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy wpisać w protokole zamówienie zrealizowane dzięki powstałym oszczędnościom poprzetargowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować pomocą uzyskaną z fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać faktura VAT marża przy ujemnej marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak pracownikowi powracającemu w nocy z delegacji prawidłowo zapewnić wymagany odpoczynek nocny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować koszty mediów na podmiot, któremu nieodpłatnie użyczamy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT usługi spawalnicze świadczone w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne