Questions and answers

Czy w opisanej sytuacji należy odmówić wydania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji zakład powinien posiadać pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Piętowska Ewa | Aktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wydatki na remont wyposażenia można zaliczać do kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy za niewykorzystany urlop dodatkowy niepełnosprawnemu pracownikowi należy się ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy zarząd powiatu może przeprowadzać w imieniu zarządu dróg postępowania przetargowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zdarzenie, w następstwie którego nie powstał uraz może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy zmiana miejsca zamieszkania wpływa na przyznane prawo do zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Krawczyk Teresa | Nieaktualne

Czy z uwagi na jednorazowy dochód osoby w rodzinie należy dokonać przeliczenia zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Tyra Bożena | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu z ponad 10-letnim stażem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka jest definicja kalenicy głównej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak długo w aktach osobowych nauczyciela powinna być kara porządkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT będzie miało wycofanie pojazdu jako środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują kwestię oddziaływania turbiny wiatrowej na nieruchomości sąsiednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jaki kod powinien być przypisany do odpadu w postaci skrawków cyny powstających w procesie lutowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaki powinien być sposób rozliczenia faktury korygującej na gruncie podatku od towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak obliczyć kwoty dwóch zasiłków stałych pobieranych w dwuosobowej rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować kwotę otrzymaną przez szpital z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Kiedy OPS może odmówić zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pieniężne udzielone w miejscu pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT, gdy faktura zostanie wystawiona z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kto sprawuje nadzór nad usuwaniem wyrobów zawierających azbest?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na czym polega odzysk odpadów metali w procesie R4?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakiej wysokości nagrodę jubileuszową należy wypłacić pracownikowi, jeżeli pracodawca nie jest jednostką budżetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik mógł odliczyć VAT w związku z leasingiem samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować nakłady poniesione na wynajmowany magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób wprowadzić do ksiąg przy połączeniu spółek wartość nowo wycenionych znaków towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W której pozycji deklaracji VAT wykazać świadczenie usług remontowo-budowlanych na terenie Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca nie złożył formularza oferty w postępowaniu poniżej 30.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

Czy do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki na paliwo, ogumienie, ubezpieczenie OC zakupione do motocykla?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy do obsługi kompresorów lub sprężarek do powietrza konieczne są dodatkowe uprawnienia UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jest jakiś konkretny termin, do kiedy powinny być wysłane potwierdzenia sald?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy każdy wydatek z ZFRON na studia w ramach IPR-u nie stanowi pomocy de minimis i przysporzenia dla pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy kwota do zapłaty na fakturze może wynosić zero?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy kwotę przyznaną przez sąd należy potraktować jako wpływ za wykonanie usługi i opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy lasy i nieużytki nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy lekarz, który zakupił przez internet program antywirusowy od podmiotu irlandzkiego musi odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy likwidacja przez wykonawcę jednej z placówek medycznych jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy należność wymagalna z tytułu niewykonania warunków umowy może zostać rozłożona na raty na wniosek wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy naprawa maszyny podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega przepisom ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy nieodpłatne używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy od darowizny można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy opiekun ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w DPS z jej własnych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy opłaty skarbowe związane z wyodrębnieniem samodzielności lokali mieszkalnych są kosztem pośrednim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy plan urlopów może obejmować tylko urlopy dwutygodniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy po przedłużeniu umowy leasingu podatnik zachowa prawo do odliczania 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik wykonawcy musi posiadać pełnomocnictwo do wysyłania zapytań do SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może odliczać 100% VAT od paliwa do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przepisy pozwalają na podpisanie protokołów z pomiarów skuteczności ochrony podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy ocenianiu prac pisemnych ucznia z dysleksją nie powinno się brać pod uwagę żadnych błędów ortograficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Czy przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS prawidłowy jest podział na dwie grupy - pracowników i menadżerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy rezygnacja przez pracodawcę z wypłaty dodatku stażowego wymaga wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy rozliczanie otrzymywanych wypłat jako przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest właściwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne