Questions and answers

Czy lekarz rezydent może podpisać klauzulę opt-out na pełnienie dyżurów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy można odmówić podpisania KPO, jeśli podmiot przekazujący odpad w styczniu przesłał KPO dopiero w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy nauczyciel będzie mógł korzystać z opieki nad dzieckiem wyłącznie na godziny dydaktyczne w danym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielce będzie można skrócić urlop rodzicielski na jej wniosek w każdym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca w ZAZ powinien w informacji dodatkowej odnieść się do zajęć rehabilitacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy pracownica, która urodziła dziecko w grudniu 2015 r. podlega już nowym przepisom dot. zasiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy pracownicy na zwolnieniu ciążowym przysługuje prawo do tzw. trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy rozliczenie transakcji opcji call można uznać za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy spółka matka może uznać zakup wina jako koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy starosta powinien wygasić pozwolenie wodnoprawne z 1998 r. na eksploatację piaskownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy usługę Paypal powinienem traktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wprowadzanie wód opadowych do gruntu za pomocą studni chłonnych jest odprowadzaniem powierzchniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wymiana oświetlenia w całej gminie podlega ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy zamawiający może otworzyć kopertę z gwarancją ubezpieczeniową zapłaty wadium przed terminem otwarcia ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy zespół szkół prywatnych powinien prowadzić ewidencję wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy zmiana dochodu w sierpniu skutkuje przyznaniem zasiłku stałego w innej wysokości od września?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować halę namiotową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna do udzielenia osobnego pełnomocnictwa dla wniosku VAT-REF?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować w przypadku pożyczki

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy rozumieć przepisy przejściowe dotyczące zmian w urlopach związanych z macierzyństwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę, jeżeli pracownik wykonywał prace w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo na gruncie u.p.s. uwzględnić dochód przedsiębiorcy opodatkowanego w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć uzyskanie dochodu w postaci renty rodzinnej na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki na ulepszenie nieruchomości, jeśli część kosztów została refakturowana na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić przychód oraz koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymanie nieodpłatnie sprzętu komputerowego od zagranicznej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób bank ma się rozliczać z deweloperem - czy wystawiając notę, czy poprzez refakturowanie usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć VAT od nieodpłatnego świadczenia usługi na rzecz rodzin pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu przygotowania dokumentacji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dotacja wypłacona za pośrednictwem BGK podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy droga gminna gruntowa powinna mieć książkę drogową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy koniecznie trzeba rozliczać koszty pośrednie na poszczególne projekty po ich zakończeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy koszt noclegu, który jest pokrywany przez pracodawcę, stanowi przychód dla przedstawicieli handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można dzieciom pracowników podarować z ZFŚS tzw. karty przedpłacone o jednakowej wysokości dla wszystkich?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można wypłacić pracownikom wynagrodzenie we wcześniejszym terminie niż określony w regulaminie wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy na fakturze sprzedaży dokumentującej sprzedaż zwolnioną z VAT należy wpisać podstawę zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy pobrać opłatę skarbową od decyzji umarzającej opłatę za usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy rozpoznać przychód u kontrahenta, dla którego zorganizowano spotkanie z wieloma atrakcjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy polisę ubezpieczeniową OC i AC można wpisać do PKPiR i uznać za koszt podatkowy prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy po zakończeniu stosunku pracy na skutek odmowy przyjęcia nowych warunków pracy i płacy pracownikowi należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownicy przysługuje dwa dni opieki nad dzieckiem w każdym zakładzie, w którym jest zatrudniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia okresowe w ramach dodatkowych zadań zleconych przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu przysługujących twórcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne