Questions and answers

Jak ustalić czas pracy pracowników piekarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak ustalić różnice kursowe przy transakcjach w zagranicznych domach aukcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej wysokości składki na ubezpieczenie społeczne podlegają odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakim trybie należy zwolnić i powołać powiatowego inspektora sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób można wyegzekwować od pracownika zwrot niesłusznie pobranej odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

W jaki sposób przeprowadzić likwidację przyczepy, która uległa wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach uzyskania przychodu import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie w związku ze swoją likwidacją spółka powinna złożyć VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co powinien zawierać formularz wyjaśnień składanych przez poszkodowanego w wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy do pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego wymagane są uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy protokół powypadkowy należy przekazać poszkodowanemu wraz z załącznikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w trakcie kompleksowej analizy stanu bhp pracodawca ma obowiązek numerować pomieszczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować kompleks basenowo-rekreacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakimi piktogramami oznakować zawory na instalacji gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie miesiąc po zwolnieniu dyscyplinarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Co przesądza o randze stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Co zrobić z nieodebraną przez rodzinę kwotą trzynastki zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy drzewa na terenie szkolnym należy traktować jako tereny zielone?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy kolejną umowę o pracę można zawrzeć w dniu, w którym kończy się poprzednia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy można zaliczać do KUP nagrody wypłacone ponad kwoty ustalone w ZUZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zawierać umowy prawa cywilnego z osobą w wieku 16 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na dziecko, które uciekło z ośrodka wychowawczego przysługuje zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy na podstawie zaświadczenia z KRUS można wliczyć do stażu pracy pracę w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy nieodliczony VAT może być kosztem w miesiącu poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od cesji wierzytelności z pożyczki należy odprowadzić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy paczki dla kontrahentów stanowią reprezentację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji świadczeń socjalnych pracowników i emerytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownicy wykonujący prace przy inwentaryzacji mogą być zatrudnieniu w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownikowi niepełnosprawnemu można powierzyć pracę innego rodzaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy przewodniczący związków zawodowych może być zastępcą przewodniczącego komisji BHP w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przy pracach niebezpiecznych można zatrudniać pracownika w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy przy przekształceniu przedsiębiorstwa dochodzi do wniesienia wkładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy zakupie symulatora egzaminu dla pracowników trzeba odprowadzić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy społecznym inspektorem pracy może być przewodniczący związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w skład komisji ds. oceny ryzyka zawodowego musi wchodzić społeczny inspektor pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy wysokość zasiłku stałego męża ma wpływ na wysokość zasiłku stałego żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zatrudniony dyrektor nie będący pracownikiem samorządowym powinien odbyć służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy z kosztów podatkowych należy wyłączyć całą otrzymaną w danym roku kwotę netto dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy z pracownikiem samorządowym można zawrzeć umowę na czas określony w ramach realizacji projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką od stycznia 2016 r. opodatkować staw retencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować budynek gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie informacje dotyczące ZFŚS dyrektor placówki musi przekazać do wiadomości publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaki wpływ ma uzyskanie dochodu w okresie pobierania zasiłku stałego na wysokość tego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak na gruncie u.p.s. uwzględnić dochód z tytułu nadpłaconego stypendium socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak na gruncie u.ś.r. ustalić skład rodziny, jeśli konkubenci mają dzieci z poprzednich związków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na naprawę awarii, która powstała wskutek wcześniej udzielonego zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorzystać z ulgi mieszkaniowej po ustanowieniu rozdzielności majątkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty finansowane z dotacji polegających na zwrocie wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty poniesione w związku z wykonaniem napraw gwarancyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup alkoholu dokonany we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć świadczenia z ZFŚS przekazane pracownikom po grudniowej wypłacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić część wynagrodzenia za prace twórcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu niepełnosprawnej pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne