Questions and answers

Czy pobór wody na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej jest zwykłym korzystaniem z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób organ może zobowiązać podmiot do usunięcia odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT WDT, jeśli towar został ostatecznie przetransportowany bezpośrednio z Litwy do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe za niezachowanie doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć stypendium sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak zakwalifikować podróże pracownika do siedziby firmy, która jest różna od miejsca zamieszkania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jakie konsekwencja podatkowe będzie miała refundacja kosztów w związki z zareklamowaną usługą medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownicę do przekazania dokumentów związanych z urodzeniem dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jaką kategorie obiektu należy ustalić dla elektrowni wiatrowych - VIII czy XXIX?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

W jakim terminie organ prowadzący powinien odpowiedzieć na pismo dyrektora placówki oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy koszty gwarancji, którymi obciążył nas słowacki kontrahent należy rozliczyć na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy ławki i kosze na śmieci należy zaliczyć do rodzaju 290 KŚT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nauczycielom dofinansowanie do wczasów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie dokumenty powinna zawierać dokumentacja w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy spółka powinna naliczyć i odprowadzić VAT od zakupionych tablic reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki kod odpadu powinien zostać nadany dokumentom przeznaczonym do zniszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do nałożenia na rolnika obowiązku naprawienia uszkodzonej drenarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy odzysk szyn metalowych poprzez piaskowanie to odzysk R4?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy sklasyfikować odpadowe narzędzia z laboratorium metrologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez urządzenie techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc uwzględnia się w średniej urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakiem zakresie OPS może informować o sytuacji świadczeniobiorców osoby trzecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jaka jest procedura zmiany świadczenia wychowawczego w formie pieniężnej na niepieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak powinien postąpić podmiot, który zamierza wykonać studnię na terenie, na którym nie obowiązuje MPZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy po przetworzeniu odpadu o kodzie 19 12 03 może powstać odpad z podgrupy 17 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy pracownica może zmienić decyzję dot. urlopu rodzicielskiego, o który zawnioskowała po porodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy spółdzielnia będzie miała prawo do odliczenia VAT od zakupu gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakich oddziałach jest wymagane łóżko intensywnej opieki medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak liczyć miesiące urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy okres stażu odbywanego przez osobę bezrobotną wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawienia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaka jest definicja świadczenia o podwyższonym ryzyku dla pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy podmiot zbierający zużyty sprzęt powinien uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez GIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi najmu koparki na cele szkoleniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są wymagania dotyczące pomieszczenia dla kobiet w ciąży i matek karmiących?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki związane z podróżą służbową kontrahenta podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile godzin dziennie pracownik może przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie serwerowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy w podstawie wymiaru składek ZUS uwzględnia się nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczyć nagrody w quizie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć nagrody w loterii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za staż wypłacane przez PUP ze środków unijnych należy wliczać do dochodu na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy podstawę opodatkowania dla celów VAT powinna stanowić cala kwota otrzymana od armatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy przy prośbie o uchylenie decyzji zastosować art. 32 ust. 1 u.ś.r., a kiedy art. 155 k.p.a. ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak późniejsza utrata dochodu wpływa na stan faktyczny z chwili składania wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zleceniodawca może żądać od zleceniobiorcy zwrotu odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Od jakiej daty przy świadczeniu wychowawczym nie wlicza się do składu rodziny byłego męża strony i jego dochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję o prawie do SZO w zw. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak naliczyć ekwiwalent za urlop przy zmiennych składnikach wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak naliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, jeśli przez dwa miesiące pracodawca nie wypłacał pensji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy stypendium stażowe finansowane z EFS stanowi dochód uzyskany w rozumieniu u.p.p.w.d.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy należy chylić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne przy uzyskaniu dochodu z zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy premię stanowiącą procent ze sprzedaży należy uwzględniać w wynagrodzeniu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo przyznać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak ponowne złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy wpływa na tok postępowania odwoławczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaki termin będzie właściwy do złożenia odwołania transakcji polecenia zapłaty co do kwoty już zrealizowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Od kiedy będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa 12 zł dla określonych umów cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakiego rodzaju urządzenia do oczyszczania wody powinien zostać wyposażony zakład przetwarzania zużytego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy można w zamian za pracę w niepełnym wymiarze w sobotę i niedzielę udzielić dnia wolnego od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wobec trwającej ponad 6 miesięcy procedury odwoławczej nauczyciel jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne