Questions and answers

Jak obliczyć ekwiwalent, jeśli wynagrodzenie jest wypłacane pracownikowi do 10-go dnia następnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i noclegu na szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo rozliczał VAT od sprzedawanych samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować odkupione nakłady na cudzą nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej sytuacji należy uznać budynek mieszkalny za budynek wielorodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Od kiedy, w związku z ciągłością niepełnosprawności, należy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy koszt glukometru przekazanego pracownikowi może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy na karczowanie trzciny z jeziora wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można żądać zwrotu zaliczki alimentacyjnej za lata 2005 - 2007?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy odnośnie usług montażu urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wydatki na bilety lotnicze dla udziałowców można zaliczyć do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób naliczyć odsetki od pożyczek otrzymane w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy młodocianym pracownikom przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy możemy wystawić refaktury za transport zbiorczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zarządca drogi może zobligować inwestora do zmiany organizacji ruchu w przypadku rozbudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy decyzję o wykreśleniu niepublicznego przedszkola z ewidencji przekazuje się kuratorowi oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje po stronie warsztatu i odbiorcy usług spowoduje wynajęcie samochodu zastępczego za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w ramach oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wyrównanie nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może ujawnić wysokość swojego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie dla nauczyciela przywróconego do pracy wyrokiem sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprawozdanie finansowe przekształconej spółki akcyjnej podlega obowiązkowi badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jaki kurs zastosować do wydatków poniesionych w ramach zagranicznej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę zaliczkową na otrzymaną kwotę przedpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczenia uzyskiwane przez pracownika w czasie obowiązkowego szkolenia podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy vouchery wręczane z uwagi na wysokość obrotu powodują powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy strata spowodowana kradzieżą wysłanego towaru może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie naczepy do ciągnika siodłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką wystawić fakturę na usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz zakładu ubezpieczeń w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać koszty używania prywatnych samochodów przez wspólników spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką stawką wystawić refakturę kosztów nauki języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na czynność niepodlegającą opodatkowaniu, którą wykonuje jednostka budżetowa, należy wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy nabyte know-how może być przyjęte do używania i może się rozpocząć jego amortyzacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za zwrot towaru otrzymaną od kontrahenta z Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wynagradzać pracownika za pracę wykonywaną w Niemczech na zasadzie oddelegowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wysyłając nowy regulamin pracy pracownikom mailem należy uwzględnić przebywających na urlopach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy można odliczać 100% VAT od paliwa dla samochodu Gaz 69M, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w karcie pracownika może się podpisać pracownik go zastępujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres przebywania z dzieckiem w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy rozpoczyna się czas pracy pracownika mobilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy PUP może dokonać zwrotu przekazanej od US kwoty nienależnie pobranego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy jest definicja ustawowa skargi (dot. skarg składanych w banku)?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Bieńdak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik obsługujący maszynę może korzystać z krzesła podczas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można opisać przedmiot zamówienia przez wskazanie numerów katalogowych produktu z możliwością dopuszczenia ofert równoważnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Co należy zrobić jeśli zamawiający w SIWZ wskaże błędną stawkę podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak opodatkować dywidendy należne osobom, które zmarły przed wypłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłatę z tytułu ubezpieczenia gwarancyjnego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jakich przepisów unijnych wynika obowiązek potwierdzania i dokumentowania wywozu towarów do UE w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wartość towaru wpływa na brak konieczności zapłaty cła za towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup usługi w Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach wydatki na modernizację budynku, jeśli część prac podlegała zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne