Questions and answers

Czy zatrzymane wynagrodzenie wpływa na kwotę albo moment uzyskania przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z nauczycielem zatrudnionym w pełnym wymiarze należy podpisać dodatkową umowę na nauczanie indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką fakturę powinien wystawić szpital za szkolenie pielęgniarek i położnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak długo Poczta Polska powinna trzymać swoje dokumenty księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie przepisy dotyczą dezynfekcji kanałów wentylacyjnych w zakładzie produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie stawki VAT zastosować do serwisu urządzeń centralnego ogrzewania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki kod nadać odsączonym szlamom z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy oznakować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak należy podzielić udziały wspólnika, który chce opuścić spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak należy prowadzić ewidencję odpadów przyjętych do odzysku z zagranicy, skoro nie ma do tych odpadów KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jak należy traktować wydawanie pracownikom proszku do prania, jako ekwiwalentu z tytułu prania odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop pracownikowi przebywającemu na długotrwałym zwolnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość kwoty możliwej do potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak określić miejsce pracy pracownika mobilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy można wybrać podatek liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy odprowadzić podatek od świadczenia wydanego pracownikowi w grudniu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstanie przychód, jeśli usługobiorca uregulował należność za pół roku z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy pracownik samorządowy powinien złożyć ślubowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów odbywają dyżury rezydenci, którzy rozpoczęli specjalizację w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakich okolicznościach dwie fundacje mogą być podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób od 2016 r. wykazywać w deklaracji grunty rolne zwolnione od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym miesiącu dokonać korekty kosztów w przypadku dotacji opodatkowanej VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2015 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy absolwenci danej szkoły mogą należeć do uczniowskiego klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy aby umowa ubezpieczenia pracowników stanowiła koszt uzyskania przychodu, musi być zawarta na okres 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dodatek kasowy przysługuje pracownikom jednostek budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przetwarzanie w oczyszczalni ścieków uwodnionego osadu z uzdatniania wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy intendent zatrudniony w szkole może przewozić uczniów na zawody sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy jednostka może wydatkować środki z dotacji przed podpisaniem umowy dotacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy koszt polisy może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy koszty poniesione w ramach zorganizowania szkolenia wraz z integracją są kosztem pracodawcy oraz przychodem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie bieżącego urlopu przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy podmiot prowadzący mobilne usługi mechaniczne zobowiązany jest odbierać odpady, które wytworzył?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy po zatrudnieniu nauczyciela należy uporządkować dokumenty w jego teczce akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca samodzielnie podejmuje decyzję odnośnie uznania danej pracy za szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przy odsprzedaży usługi ubezpieczeniowej można zastosowanie zwolnienie od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT w związku z kosztami dzierżawy terminala płatniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka powinna rozliczać podatek akcyzowy od energii wytworzonej z biogazu i zużytej na własne potrzeby?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy stypendium wypłacane dla obcokrajowca jest zwolnione z opodatkownia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy środkiem trwałym może być samochód, który nie został przerejestrowany na firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczone usługi melioracyjne podlegają opodatkowaniu stawką 5,5% czy stawką 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy teren otaczający inwestycję organ może ustalić każdorazowo w zależności od rodzaju inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy trzeba złożyć zgłoszenie VAT-R przed planowanym zakupem towaru z Chin lub USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy utrata pracy przez małżonkę jest uzasadnieniem do wypłacenia nauczycielowi zapomogi losowej wolnej od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy wydatki na przejazdy prokurenta taksówkami można zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie próbek, w przypadku gdy takiego wymogu nie było w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna zostać zastosowana do usługi organizowania zimowiska dla dzieci i młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować pomieszczenia techniczne w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży pierogów własnej produkcji w restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ewidencjonować zaliczki za usługi video na kasie fiskalnej u podatnika niebędącego czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakich dokonać księgowań, aby sporządzić bilans zamknięcia spółki jawnej w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne