Questions and answers

Kiedy należy sporządzić protokół likwidacji przestarzałego sprzętu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Kiedy pracownicy, która nie przepracowała ani jednego dnia w roku, przysługuje za ten rok urlop w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy poświadczać zgodność z oryginałem dokumentów umieszczanych w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Co należy zrobić z różnicą kursową powstałą w związku z zapłatą zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Dyląg Renata | Aktualne

Co zrobić, gdy wpłata zaliczki nie nastąpi w ciągu 30 dni od wystawienia faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy 14-dniowy termin do odwołania od protokołu kontroli biegnie od następnego dnia po otrzymaniu protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dopuszczalna jest praca na drabinie przystawnej pracownika posługującego się pilarką łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy faktury mają związek z rozwiązywaniem rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy faktury wystawione przez norweski oddział polskiej firmy należy ująć w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kary za przeciążenie samochodu stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy kontrolę zamkniętego zbiornika należy uwzględnić w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy można pobierać opłaty za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi na własne cele mieszkaniowe przy transakcji zamiany nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy najemca lokalu ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę brutto z faktury za najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy osobie fizycznej naliczyć opłatę za usunięcie drzew z terenu przeznaczonego pod budowę hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy na podstawie rozliczenia przebiegu prywatnego pojazdu pracodawca może wypłacić zleceniobiorcy kilometrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy niepełnoletniej matce nieposiadającej opiekuna prawnego można przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy niepełnosprawny pracownik zatrudniony na 1/2 etatu może zwiększyć wymiar czasu pracy poprzez dodatkową pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy opiekunowi faktycznemu dziecka w pieczy zastępczej przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy otrzymane odszkodowanie można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy otrzymany od ubezpieczyciela zwrot kosztów naprawy samochodu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy o zawartym z pracownikiem porozumieniu dot. urlopu należy poinformować w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy podatnik miał prawo naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy poświadczenie przez KRUS pracy w gospodarstwie rolnym stanowi wystarczającą dokumentację dowodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas szkolenia, które odbywa się w sobotę i niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego za ten okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy ruchomy czas pracy może być stosowany do pracowników niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu odpisy na ZFŚS nadpłacone w roku poprzednim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu wydanie klientom artykułów spożywczych w celach degustacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy szkoła będąca drugim miejscem pracy powinna wliczyć nauczycielce okresy zatrudnienia do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy tunel ogrodowy foliowy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy urząd ma obowiązek potrącić nadpłaty z niedopłat w zaliczkach na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy użytkowanie samochodu służbowego należy doliczyć do przychodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na spotkanie z kontrahentem można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zamawiający może zakupić samochód konkretnej marki, jeśli wartość zamówienia nie przekracza 30.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zasiłek macierzyński jest wypłacany z tytułu świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy zobowiązania powstałe przed zawarciem związku małżeńskiego stanowią wspólne zobowiązania małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka norma czasu obejmuje pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego jednocześnie na umowę o pracę i umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jaką stawką opodatkować nieruchomości należące do spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie odsetki za opóźnienie stosować w sprawach dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaki kurs przyjąć w PKPiR dla wydatków w walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaki współczynnik zastosować przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop pracownikowi, którego stosunek pracy kończy się w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy rozliczyć koszt własny sprzedaży maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak należy sformułować wniosek o umorzenie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Geliński Piotr | Aktualne