Questions and answers

Kiedy należy uznać, że zostały stworzone warunki podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownikowi samorządowemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić wysokość wynagrodzenia pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy podmiot powinien uzyskać opinię RDOŚ w celu usunięcia drzewa po nawałnicy w pasie drogowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podmiot może wykorzystać żużle odlewnicze do utwardzenia dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy za nieprzepracowany dzień praktykantowi należy się wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można zmusić pacjenta, który ma kontakt z osoba chorą na gruźlicę, do poddania się badaniom diagnostycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Do jakiej instytucji powinien zwrócić się emeryt w sprawie stwierdzenia podejrzenia choroby zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze w przypadku wyroku rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można zawiesić nauczyciela w obowiązkach, jeżeli został on tymczasowo aresztowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy sprawozdanie finansowe można sporządzić w zaokrągleniu do pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy obliczyć dochód w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego podczas urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie dyrektora szkoły w trakcie urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy należy ująć przychód z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ustala się podstawę wymiaru składek pracownicy na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania opłat zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszty poniesione w związku z przygotowaniem gruntu do sprzedaży należy doliczać do podstawy opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka może zastosować uproszczenia i nie tworzyć rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy podatnik powinien się zarejestrować dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie kroki należy podjąć gdy osoba pobierająca 500 plus zmieni miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy przy aporcie przedsiębiorstwa należy przenieść również wszystkie zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie kody odpadów zaliczane są do złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy podmiot powinien wyłączyć z produkcji rolnej grunt oznaczony jako W?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

W którym dniu dyrektor szkoły nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak utrata dochodu wpływa na prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak przy świadczeniach rodzinnych obliczyć dochód z uwzględnieniem jego uzyskania i zasady złotówka za złotówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła wycofanie samochodu z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy naprawa samochodu w warsztacie i jego dalsza sprzedaż może być opodatkowana w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy koszty poniesione na szkolenie zleceniobiorców stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak podatnik powinien odliczyć VAT od zakupu i remontu mieszkania, w związku ze zmianą jego przeznaczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak opodatkować wiatę wpisaną do ewidencji środków trwałych jako budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega utwardzony plac?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy zakup dużej ilości owoców od rolnika można udokumentować dowodem wewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy domniemanie, że pracownik w każdej chwili można z samochodu skorzystać prywatnie, rodzi obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy deweloper powinien płacić podatek od nieruchomości od miejsc postojowych przypisanych do niesprzedanych mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wynajem podnośnika hydraulicznego podlega opodatkowaniu ryczałtem ze stawką 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT z faktury za opłatę wstępną od leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dyrektor instytucji kultury przebywający na zwolnieniu lekarskim może podpisać umowę o pracę z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy pracownik zatrudniony w Niemczech może podlegać składkom ZUS w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę zerującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy obliczając emisję spalin z kotła olejowego należy uwzględnić moc cieplną kotła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury wystawionej przez radcę prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy spółka może odliczyć 100% VAT od zakupu usług oceny stanu technicznego pojazdów, które zamierza sprzedać?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób amortyzować myjnię postawioną na dzierżawionym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłaty jakie pobiera licencjodawca stanowią jego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć VAT w przypadku, gdy podatnik wynajmuje lokale na cele mieszkalne i niemieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne