Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik dokonuje prawidłowo rozliczenia transakcji łańcuchowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć świadczoną na rzecz kontrahenta z Norwegii specjalistyczną usługę wraz z dostawą materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kody odpadów powstaną w przypadku przesiewania w instalacji odpadów o kodzie 20 03 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wynajem lokalu mieszkalnego w celach biurowo-mieszkalnych ma wpływ na odliczony wcześniej VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcje zakupu i sprzedaży towaru w innym państwie członkowskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe generuje częściowe opłacanie pracownikom pakietów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie skutki niesie za sobą niewpłacenie pieniędzy na kapitał podstawowy spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty poniesione na testy/certyfikację/próbną produkcję można potraktować jako prace rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy urlop ojcowski przysługuje w razie śmierci dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli zapłata nastąpiła z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu umowy o dzieło do wysokości 200 zł miesięcznie wystawia się PIT i jaki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy powstaną różnice kursowe w przypadku sprzedaży waluty bankowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy kontrahent ma prawo wystawić fakturę sprzedaży po prawie roku od wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wymianę elektrolitu w akumulatorach należy zakwalifikować jako przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego należy wliczyć do okresu pracy nauczyciela, od którego zależą uprawnienia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy koszty wdrożenia oprogramowania zwiększają wartość początkową licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim czasie po wykonaniu usługi pacjentowi szpitala powinna być wystawiona faktura?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy wyliczyć odpłatność za usługi opiekuńcze, jeśli w trakcie korzystania z nich nastąpiła zmiana dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wykonawcy muszą zawsze wypełniać część JEDZ dot. innych podstaw wykluczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel musi zwrócić się na piśmie do dyrektora o udzielenie uczniowi nagany dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wynajem autokarów jest usługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak ustalić przychód ze sprzedaży działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy wypłata świadczenia wyrównawczego wypłacanego zgodnie z 764 k.c. stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć spłatę długu poprzez dostarczenie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy żeby firma zatrudniła uczniów na praktyki zawodowe musi mieć ukończone kursy szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową maszyny oddanej w leasing finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wymiar czasu pracy nauczyciela w tygodniu, na który przypadają dni świąteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zatrudniając pracownicę pracodawca może na jej wniosek udzielić jej od pierwszego dnia urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy możliwe jest przekształcenie przedszkola niepublicznego w publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy udzielenie gwarancji spłaty pożyczki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy rodzic ma prawo zwolnić dziecko z ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W którym momencie dla spółki powstaje obowiązek podatkowy w VAT od ostatecznego rozliczenia usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za dzień, w którym rozwiązał stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek składania rocznego sprawozdania do GIODO o ochronie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie zobowiązane jest do ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można przeprowadzić konkurs na stanowisko kierownika SP ZOZ-u w trakcie trwania kadencji poprzedniego kierownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jak powinien wyglądać prawidłowo złożony wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować spółka do refakturowanej usługi noclegowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można badać legalność wykonania stawu, który w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jest jako nieużytek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dodatek z tytułu zajmowanego stanowiska jest uzależniony od wysokości etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy od nagrody jubileuszowej należy odprowadzić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nieruchomość zabudowana budynkami wspólnoty położona w bezpośrednim styku z drogą publiczną, lecz bez zjazdu, posiada dostęp do drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe objęcia udziałów w sp. z o.o. i przekazania nadwyżki na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieją podstawy do przyznania zasiłku rodzinnego, jeśli rozprawa o ustalenie alimentów jeszcze się nie odbyła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak spółka powinna prawidłowo rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku zwrotu przez najemcę części nakładów poniesionych na modernizację budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy samochód zarejestrowany na terytorium Niemiec może stanowić środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne