Questions and answers

New Czy protokół odbioru dostawy może stanowić potwierdzenie należytego wykonania zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

New Czy świadczenia z FA należy wypłacić od momentu dostarczenia wyroku sądu o obniżeniu alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy uczeń klasy VIII szkoły podstawowej może przystąpić do egzaminu poprawkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

New Czy uczniowi klasy II szkoły podstawowej przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

New Czy wadium musi być wnoszone samodzielnie przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

New Czy w szkole policealnej można przeprowadzić egzamin w formie testu w zamian za egzamin w formie ustnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

New Czy zamawiający zawsze ma obowiązek ujawniania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie danego zadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

New Czy zapisy w decyzji środowiskowej i w projekcie koncesji muszą być jednakowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

New Do kiedy maturzystce należą się świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Ile godzin pracy może poświęcić pielęgniarka na pracę związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

New Jaką podstawę rozwiązania stosunku pracy należy wpisać do świadectwa pracy emerytki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

New Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usług szpachlowania podstaw pod paczkomaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

New Jaką transakcję można opodatkować 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

New Jak dokumentować w PKPiR sprzedaż gotówkową dokonywaną przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jak naliczać PCC w przypadku zawarcia umowy odnawialnej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jak opodatkować podmiot zagraniczny posiadający na terytorium Rzeczypospolitej użytki rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

New Jak policzyć emisję z sadzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

New Jak prawidłowo uzupełnić etat nauczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

New Jak sformułować klauzulę na zdalne posiedzenie rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Jak ukarać pracownika, który uszkodził części maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

New Kiedy można skorygować fakturę dokumentującą sprzedaż energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

New Kiedy nauczycielowi przysługuje świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

New Kto podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

New Kto składa SD-3 w przypadku otrzymania darowizny przez małoletniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New W jaki sposób diagnosta powinien ocenić brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Racut Maciej | Aktualne

New W jaki sposób należy obliczyć odsetki za opłaty za korzystanie ze środowiska wniesione po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

New W jaki sposób obniżyć dodatek z tytułu posiadania tytułu naukowego doktora?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

New W jaki sposób udzielić urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

New W jaki sposób zaksięgować w PKPiR wydatki poniesione na imprezę integracyjną - w tym na posiłki i alkohol?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

New Czy art. 35 ust. 5 pkt 1 pr. bud. nie powinien wyłączać stosowania art. 79a k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne