Questions and answers

Czy udzielona pożyczka wywoła dodatkowe skutki w rozliczeniu VAT w postaci wskaźnika proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wartość stwierdzonej nadwyżki inwentaryzacyjnej należy zaliczyć do przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wójt może wydać decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do kanalizacji miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy w podstawie wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy uwzględnia się trzynastkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie dla prezesa będzie KUP w dacie fizycznej wypłaty, czy w dacie ujęcia/zaksięgowania w księgach firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy zapłata brytyjskiego VAT wyznaczy różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zmiana stawki podatku rolnego w środku roku jest skuteczna w odniesieniu do podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zmiany w regulaminie organizacyjnym wymagają konsultacji ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zniszczone opakowania zwrotne mogą być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwykły punkt zbierania odpadów może składować odpady o kodach: 16 01 04, 16 01 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Do kiedy pracownik może wykorzystać 2 dni urlopu przysługującego zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do którego urzędu skarbowego złożyć PIT-11 za obywateli Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie w bilansie należy wykazać ujemny stan ZFŚS, który powstał w wyniku rocznej korekty odpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jaka jest kwota wolna od potrąceń w przypadku potrącania pracownikowi z pensji świadczeń dobrowolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak amortyzować infokiosk?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak amortyzować linie kablowe energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką należy amortyzować budynek, który jest przeznaczony zarówno na cele mieszkalne jak i niemieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakich księgowań dokonać w 2016 r., gdy będą płacone raty za zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie VAT ma podatnik, który otrzymał fakturę z adnotacją "odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie wydatki związane z wykonywaniem czynności zarządzania spółką mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki prawidłowo określić właściwy urząd skarbowy w sprawie zgłoszenia nabycia spadku przez nierezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować w księgach rachunkowych darowiznę pieniężną na rzecz Stowarzyszenia Chóralnego działającego przy Kościele?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak obliczyć emisję pyłu z wnętrza hali, w której znajduje się wyłącznie wentylacja grawitacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Jak opodatkować usługi informatyczne świadczone w Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku przerwy w obowiązywaniu zezwolenia na pracę cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty przyszłych okresów od umów geodezyjnych długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć koszty reklamy przeprowadzanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić datę rozpoczęcia realizacji pomocy w formie schronienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na dwóch umowach o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak wyliczyć przychód w przypadku otrzymania zapłaty w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR wniesienie aportem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieściągalne należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy sporządzić protokół likwidacji przestarzałego sprzętu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Kiedy pracownicy, która nie przepracowała ani jednego dnia w roku, przysługuje za ten rok urlop w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy poświadczać zgodność z oryginałem dokumentów umieszczanych w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Co należy zrobić z różnicą kursową powstałą w związku z zapłatą zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Dyląg Renata | Aktualne

Co zrobić, gdy wpłata zaliczki nie nastąpi w ciągu 30 dni od wystawienia faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy 14-dniowy termin do odwołania od protokołu kontroli biegnie od następnego dnia po otrzymaniu protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dopuszczalna jest praca na drabinie przystawnej pracownika posługującego się pilarką łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy faktury mają związek z rozwiązywaniem rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy faktury wystawione przez norweski oddział polskiej firmy należy ująć w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kary za przeciążenie samochodu stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy kontrolę zamkniętego zbiornika należy uwzględnić w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy można pobierać opłaty za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi na własne cele mieszkaniowe przy transakcji zamiany nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy najemca lokalu ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę brutto z faktury za najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy osobie fizycznej naliczyć opłatę za usunięcie drzew z terenu przeznaczonego pod budowę hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy na podstawie rozliczenia przebiegu prywatnego pojazdu pracodawca może wypłacić zleceniobiorcy kilometrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy niepełnoletniej matce nieposiadającej opiekuna prawnego można przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy niepełnosprawny pracownik zatrudniony na 1/2 etatu może zwiększyć wymiar czasu pracy poprzez dodatkową pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy opiekunowi faktycznemu dziecka w pieczy zastępczej przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy otrzymane odszkodowanie można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy otrzymany od ubezpieczyciela zwrot kosztów naprawy samochodu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy o zawartym z pracownikiem porozumieniu dot. urlopu należy poinformować w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy podatnik miał prawo naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne