Questions and answers

Czy wydatki poniesione na fundusz pracy pomniejszają przychód opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wyjazd na kręgle dla grupy pracowników można sfinansować z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone z zysku netto prezesowi zarządu jest kosztem uzyskania przychodu w momencie wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zabezpieczenia roszczeń należy utrzymywać do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Dla wykonywania jakich czynności osoba kierująca pracownikami powinna stosować polecenia pisemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować przewijarko-liczarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować prowizję za polecenia klienta firmie budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane usługi kominiarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakich formalności musi dopełnić fundacja powracająca do zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie informacje powinny znajdować się na okładce teczki akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jakie konsekwencje poniesie podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, który nabijał na kasie fiskalnej sprzedaż naliczając VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki stopień tajności według polskiego prawa musi zostać zachowany podczas niszczenia dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy oszacować wartość zamówienia na projekty poprzedzające wykonanie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć składki ZUS zwrócone zleceniodawcy przez zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT zwrot kosztów egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać zwroty towaru w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować refakturowanie na powiązaną spółkę kosztów uzyskania przez pracownika wizy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać koszty uzyskania przychodu przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy podatnik może ubiegać się o zwrot zapłaconego PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Według jakich stawek opodatkować grunty, na których ustanowiono służebność przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

W jakim terminie należy opracować plan urlopów w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co na gruncie u.d.m oznacza nie opłacanie na bieżąco zaległości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy fundacja powinna pilnować poziomu wynagrodzeń swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy granica terenu górniczego może pokrywać się z granicą obszaru górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Król Lidia | Aktualne

Czy jest możliwe wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej tylko do jednej komórki organizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy konkretne wykonanie badania USG może być zlecone w formie umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Machulak Grzegorz | Aktualne

Czy można amortyzować nieruchomość, którą wcześniej wniesione do spółki z o.o. w zamian za udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można opodatkować ryczałtem działalność usług serwisowych telefonów i sprzedaż akcesoriów telefonicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy okoliczność przejścia na emeryturę pozbawia pracownika prawa do otrzymania wczasów pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy regeneracja butli gazowych jest procesem przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę na odsetki od udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż działki gruntu "RZ-tereny łąki zieleni niskiej, IS-tereny specjalne" jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy SP ZOZ może po godzinach wykazanych do NFZ oraz w weekendy świadczyć np. odpłatnie zabiegi rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy szkody na towarach i mieniu powstałe podczas transportu można zaliczyć do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy transakcję należy potrajtować jako WDT, czy jako eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych stanowi przychód zwolniony z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy VAT naliczony ujęty na fakturze zakupu należy odliczyć proporcjonalnie do kwoty dofinansowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wszystkie opakowania stosowane z zakładzie chemicznym muszą być oznakowane etykietą z piktogramami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy wycofanie produkcji w toku należy zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wykonanie rowu odwadniającego pod rządami Prawa wodnego z 1974 r. wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego upadłość ogłoszono po złożeniu i otwarciu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zapłata za mieszkanie podarowane córce może stanowić wydatek na własny cel mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zmieszane odpady komunalne mogą być magazynowane na terenie bazy magazynowo–transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć urządzenie czyszczące?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaka jest definicja zabudowy grupowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne