Questions and answers

Jak opodatkować wypłatę z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinien postąpić podatnik, który składając zeznanie PIT-28 zawyżył podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo uwzględnić niezakończoną inwestycję przy obliczaniu proporcji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć koszty usług telekomunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w świetle ustawy o odpadach należy rozmieć zwrot "ponowne użycie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Kto ma status rezydenta podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto powinien usunąć odpady znajdujące się na terenie, którego właścicielem jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Po jakim czasie przygarnięte zwierzę staje się własnością znalazcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jakich sytuacjach podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy postąpić w sytuacji otrzymania korekty faktury VAT zawierającej błędy formalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób należy potwierdzać masę odpadów poddanych recyklingowi na dokumentach DPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozdzielać koszty pomiędzy dwa podmioty korzystające z jednego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co zleceniodawca wykazuje w deklaracji PIT-4R?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Czy brak wypłaty wynagrodzenia uzasadnia odmowę wykonania pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy darowizna pieniężna na rzecz córki i zięcia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dochody za pracę w Norwegii są zwolnione od opodatkowania w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do renty planistycznej mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dotacja z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zwolniona z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dystrybutor środków ochrony indywidualnej ma obowiązek przekazać nabywcy deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma może przekazywać odpady kuchenne ulegające biodegradacji osobom fizycznym do kompostowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy hodowla kur w ilości 6000 sztuk stanowi dział specjalny produkcji rolnej, a tym samym podlega opodatkowaniu PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy instalacja do produkcji tektury falistej wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy jest dopuszczalne, aby w trakcie roku szkolnego zrezygnować z podziału na grupy na lekcjach języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy komplementariusz może użyczyć lub wynająć auto spółce, w której jest wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy licencję należy amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można odliczyć 100% VAT z faktury za wynajęcie busa do przewozu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ciepłucha Artur | Nieaktualne

Czy można rozbudować tylko jeden segment w budynku w zabudowie bliźniaczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy na modernizację hydroforni i przepompowni ścieków należy uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy odnalezioną z dużym opóźnieniem fakturę można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy opłaty za zajęcie pasa drogowego wydawane przez zarząd dróg powiatowych lub gminę podlegają wykazaniu w rocznym sprawozdaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy osobie, której potrzeby zaspokaja schronisko, w którym przebywa, można przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy plandeki na przykrycie nawozów o wartości 4,5 tys. zł są środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku w związku z zawartą umową dożywocia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy powinniśmy wystawić PIT-8C pracownikom kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownicy biorący udział w zawodach będą mieli z tego tytułu przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy prezent od pracodawcy stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy rekultywacja składowiska odpadów wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy spółka korzystająca z chodnika i drogi dojazdowej powinna opodatkować wskazane budowle?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku i gruntu należy rozpatrywać oddzielnie pod względem podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione przed dniem, na który zgłoszono rozpoczęcie działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy szpital może domagać się wydania protokołu z sekcji zwłok zleconej przez prokuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy transakcja zamiany nieruchomości, na której poniesiono stratę, podlega rozliczeniu na PIT-39?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy VAT należny zawarty w zbywanej wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wewnętrzny plan zamówień podlega udostępnieniu zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy wiaty hodowlane są zwolnione od podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy w kosztach podatkowych można ujmować wydatki poniesione na nieruchomość małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku pojedynczej transakcji powyżej 15 tys. euro można zaliczkę wpłacić gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach należy wykazać zamówienia "in house"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wymiar czasu pracy ma znaczenie przy ustalaniu stażu pracy uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w związku z wejściem książeczek zdrowia dziecka zmieniły się zasady wystawiania i prowadzenia kart szczepień?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy z samochodu leasingowanego w ramach działalności przedsiębiorcy może korzystać zleceniobiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak amortyzować zbiornik na paliwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować szkolenia z zakresu nurkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne