Questions and answers

Czy wynajęcie lokalu za pośrednictwem portalu internetowego może być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby technologiczne fermy drobiu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy składki na ubezpieczeni OC pracowników mogą być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy starosta może zobowiązać podmiot do przedstawienia rachunków za wykonanie dokumentacji geologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć dywidendę wypłacaną przez spółkę jawną wspólnikowi, którym jest spółka z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo wypłatę z zysku spółki jawnej do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy z opodatkowania PSD wyłączono przychody ze sprzedaży usług w ramach, których wydawane są towary?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy śmierć członka rodziny może być traktowana na równi z utratą dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 23 u.ś.r?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek utworzenia depozytu w celu gromadzenia w nim potrąconego pracownikowi wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez pracodawcę, jeżeli działał nieumyślnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy sklep spożywczy przy odsprzedaży makaronu i kopytek może zastosować stawkę VAT 5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi transportu dla kontrahenta z UE może wystawiać faktury zbiorcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej formie powinna nastąpić odmowa rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czym jest "korekta deklaracji" i do czego się odnosi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy działanie firmy nie jest "zbieraniem odpadów", lecz "odbieraniem odpadów"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Na jakich zasadach podatnik ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z decyzji urzędu celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem "posiadacz odpadów, który nie przejmuje odpowiedzialności za przyjęty odpad"?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy brak nadanego NIP stanowi przeszkodę dla korzystania z prawa do odliczania podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymując odsetki od pożyczki udzielonej osobie fizycznej przez firmę należy wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu VAT transakcje sprzedaży do Ugandy towarów sprowadzanych z Azji i Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pośrednictwo w sprzedaży programu licencjonowanego jest traktowane na gruncie VAT jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinien postąpić importer, gdy zadeklarowane w zgłoszeniu celnym dane są nieprawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego paneli słonecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak najkorzystniej pod względem podatkowym przekazać środek trwały małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może delegować do innego kraju UE obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy lekarzowi, który pracował w sobotę, można wyznaczyć w zamian dzień wolny przypadający przed tą sobotą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakiej pozycji rachunku zysków i strat powinna być wykazana sprzedaż nieruchomości zaliczonej do inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy organ może przyznać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad siostrą w sytuacji, gdy żyje babcia obu sióstr?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy koszt inwentaryzacji powykonawczej powinien zwiększać wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

W której części akt osobowych powinno się umieścić świadectwo pracy w trakcie urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób ustala się klasy odporności ogniowej oraz klasę odporności pożarowej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownik, który użył drabiny rozstawnej jako przystawnej prawidłowo przystąpił do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak rozliczać umowę zlecenia, jeżeli zleceniodawca nie prowadzi działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wydać byłemu pracownikowi karty szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej spółki nabycie i umorzenie udziałów własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy zwrot pożyczki podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakim terminie należy przeprowadzać inwentaryzację zapasów magazynowych metodą spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy w przypadku zakupu ogłoszenia w portalu internetowym dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować przychody uzyskane poprzez zakład położony w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy OPS może w ramach procedury autokontroli wydać nową decyzję ws. zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy ująć w księgach wydatek na zakup abonamentu medycznego dla Prezesa spółki nie będącego jej pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy osoba zatrudniona w jednostce samorządowej po kilkuletniej przerwie powinna odbyć służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w momencie zwrotu waluty na konto cash pool powstaje różnica kursowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak powinien zostać przeliczony dochód z tytułu dzierżawy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy wartość zamówienia na meble medyczne i aparaturę medyczną można oszacować oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonywać rozliczeń z tytułu wynajmu mieszkania dla osób fizycznych z punktu widzenia ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pośrednie powiązanie podmiotów gospodarczych obliguje do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy na karcie przekazania odpadu należy zamieścić pieczęć firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy przychody z organizacji zlotów mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy spółka powinna udokumentować sprzedaż papierów wartościowych (akcji) wystawiając fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pełnoletniej osobie, która urodziła dziecko nadal przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy właściciel działki, do której przylega pomost, jest właścicielem przedmiotowego urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na jednorazowy zrzut wody czystej ze zbiornika do koryta cieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne