Questions and answers

Do jakiej kwoty można zająć środki na rachunku bankowym pochodzące ze świadczenia emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kto musi podpisać ocenę ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Dlaczego przy pracach na wysokości nie można stosować hełmów z dwupunktowym paskiem podbródkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dla dostaw produktów leczniczych, mięsa lub pieczywa można stosować jedynie kryterium ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy zaświadczenie z ZUS może zostać wystawione po terminie składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający może stosować kryterium ceny o wadze 100% dla każdego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy ocena ryzyka zawodowego powinna stanowić załącznik do zarządzenia starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak wykazać w deklaracji VAT dostawę towarów wraz z montażem do kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik powinien posiadać pisemną umowę o pracę przed dopuszczeniem do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy zaksięgować cesję wierzytelności z tytułu wystawionej faktury i kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy niepodjęcie pracy po urlopie wychowawczym stanowi podstawę wygaśnięcia stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy pomniejszyć świadczenie rodzicielskie o wysokość pobranego zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Co powinna zawierać instrukcja obsługi lampy bakteriobójczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaki powinien być właściwy podział godzin zajęć na poziomie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy polski podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak traktować przebudowę drogi gminnej dla celów VAT należnego i naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie wynagrodzenie otrzyma nauczyciel przechodzący w stan nieczynny, który dotychczas miał obniżony wymiar godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy okresy wypłaty dodatku motywacyjnego dla nauczycieli powinny być zawarte w regulaminie wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy organ może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów wydobywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jakich sytuacjach podmiot powinien zamontować separator substancji ropopochodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Kiedy powinno mieć miejsce szkolenie BHP oraz zapoznanie pracownika z regulaminami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy firma, która przetwarza odpady przed ich transportem, powinna uzyskać stosowne pozwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy zajęcie niespłacanej maszyny rolniczej, rodzi konsekwencje na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podczas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy organ prowadzący może zatrudnić dyrektora szkoły na pół etatu w jednostce organizacyjnej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku zmiany przez pracownicę nazwiska, numeru dowodu osobistego i adresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy w związku z otrzymanym stypendium, podatnik musi wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła sprzedaż wykupionego z leasingu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Za jaki okres należy dokonać drugiej korekty, jeśli jako przyczynę korekty podano błędną cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy oboje rodzice mogą jednocześnie korzystać z urlopu rodzicielskiego łącząc go z pracą na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy faktura dostarczona od komitenta wraz z towarem jest poprawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie w konkursie nagrody w postaci karty Visa z środkami płatniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki organ powinien prowadzić ewidencję przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe sprzedaży samochodu po jego wykupie z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy miejsce parkingowe podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik, mający siedzibę w Niemczech, jest zobowiązany do zarejestrowania się do VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy poprawa sytuacji dochodowej osoby uzasadnia weryfikację decyzji przyznającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie są zasady przechowywania dokumentów przez wspólnotę mieszkaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podmiot powinien uzyskać decyzję środowiskową dla wytwórni masy bitumicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy system fotowoltaiczny może podlegać amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód rodziny przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy organ może żądać zwrotu przyznanych świadczeń rodzinnych, jeśli strona nie spełnia kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy spółka powinna wystawiać faktury z nową nazwą i adresem siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać różnice kursowe przy ryczałcie ewidencjonowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału może być umorzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy dyrektor może powołać komisję do przeglądu warunków pracy w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile godzin urlopu przysługuje pracownicy, która pracuje na pół etatu podczas urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na którym z zamawiających w wypadku wspólnego udzielania zamówienia spoczywa obowiązek publikacji ogłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wykonawca może oświadczyć że zatrudnia pracownika na umowę o pracę, nie podając jego imienia i nazwiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak ocenić ofertę wykonawcy, która została złożona na nieaktualnym formularzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jaki jest tryb postępowania w sprawie zwrotu nienależnych dochodów JST w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy uczennicy można przyznać zasiłek szkolny ze względu na trudną sytuację materialną w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy interpretować pojęcie miejsca podlegającego bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Kiedy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub jej braku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy operacja ustanowienia zastawu na udziałach spółki wywołuje dla spółki jakieś skutki na gruncie podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne