Questions and answers

Jak powinien postąpić wykonawca, aby uzyskać poświadczenie należytego wykonania usługi, jeśli zamawiający odmawia jego wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ I Instancji, jeżeli odwołanie od decyzji ws. zasiłku rodzinnego wpłynęło po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jaki przepis p.z.p. należy się powołać, by poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik na stanowisku operatora nawęglania i odżużlania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak zamawiający powinien udzielić zamówienia jeśli część chce udzielić w procedurze unijnej a część w uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający ma obowiązek żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe w podatku CIT u osoby prawnej, dokonującej zbycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kod odpadu należy nadać opakowaniom ciśnieniowym po środkach czystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wody wykorzystane do prowadzenia akcji gaśniczej są ściekami czy odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy kwota składek grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników finansowana przez pracodawcę podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo obciążyć jednostkę samorządu terytorialnego kosztami szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży sznurka rolniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Z jaką stawką należy refakturować usługi handlingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nielegalne użytkowanie obiektu ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować utratę dochodu przy świadczeniu wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zmiana w zawieraniu umów, która weszła w życie 1 września 2016 r. dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy samorząd studencki musi wystąpić o zezwolenie władz samorządowych na organizację koncertu na terenie uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Kąkol Cezary | Nieaktualne

Czy zakup dodatku stopowego podlega opodatkowaniu na zasadach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można prowadzić raport kasowy dzienny, tzn. w każdym dniu numeracja zaczyna się od pozycji 1?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy cesja zaliczki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatek od wartości dodanej zapłacony w Niemczech można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wygrane w konkursach uzyskane przez młodzież szkolną mogą korzystać ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wójt może wydać decyzję o podziale nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy zastawienie udziałów spółki z o.o. podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zatrudniając pracownika z Ukrainy można otrzymać dofinansowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien zawrzeć porozumienie z pracownikiem w przedmiocie wykonywania pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przebywanie w podróży służbowej narusza prawo pracownika do minimalnego okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownika niepełnosprawnego można zatrudniać przez więcej niż pięć dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy do regulaminu pracy mogą być załączone aneksy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaką procedurę powinien zastosować zamawiający na udzielenie wielomilionowego kredytu długoterminowego po 28 lipca 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaka powinna być minimalna szerokość korytarza przy projektowaniu przebudowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Na jakim stanowisku w służbie bhp można zatrudnić absolwenta 2-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Po jakim kursie powinniśmy dokonać przewalutowania należności i zobowiązań z USD na EUR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak powinno się zaksięgować płatną dostawę próbek towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy rampa będąca drogą ewakuacyjną musi mieć poręcz z deską krawężnikową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy opodatkować usługę pośrednictwa w sprzedaży sprzętu muzycznego (dzieła sztuki)?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca musi dopuścić do pracy pracownicę po urlopie wychowawczym, jeżeli doszło do likwidacji firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie przepisy regulują kwestie możliwości ustawienia w pasie drogowym obiektów małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kiedy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową garażu przekazanego w darowiźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można zmienić pozwolenie wodnoprawne poprzez wykreślenie jednej z elektrowni wodnych objętych decyzją?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czym różnią się ścieki opadowe od ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy zawarcie umowy o staż stanowi uzyskanie dochodu zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy budowa stawu na gruntach rolnych wymaga wyłączenia z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku dokonywania kilku potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy trzeba prowadzić dodatkową ewidencję na faktury, które nie są ujmowane w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zaliczyć wydatek poniesiony na wycenę udziałów spółki komandytowej w koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kara umowna umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty odzyskiwania należności podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może zakupić obligacje i zaksięgować je jako koszt firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka może zrezygnować ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego i zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługi handlingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na anulowanie z rezerwacji usług hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy należy wydać decyzję dotyczącą dofinansowania posiłków w szkolnej stołówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne