Questions and answers

Czy w trakcie wykonywania umowy o roboty budowlane wykonawca może kwestionować długość gwarancji i rękojmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wydruk faktury elektronicznej wymaga składania oświadczeń o zapewnieniu integralności i autentyczności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wymóg osobistego wykonania zamówienia wyłącza możliwość polegania na zasobach innych podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy w zakładzie pracy muszą być zainstalowane ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy można złożyć w 70% w formie gwarancji bankowej a 30% w formie pieniężnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Gdzie w bilansie wykazujemy saldo konta VAT należny, które ma saldo po stronie Wn a nie po stronie Ma?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jakie godziny należy przyjąć do wyliczenia średniej urlopowej ze składników zmiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe wynikają ze śmierci współmałżonka prowadzącego działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie wyliczyć koszty uzyskania przychodu ze zbycia lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak naliczyć podatek dochodowy od umowy uaktywniającej dla niani?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować halę magazynową z przyległymi obiektami pomocniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinien rozliczyć import usług podatnik zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT kwoty rozliczone za pośrednictwem Google za świadczenie usług elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo uwzględnić uzyskanie dochodu ze świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę dla kontrahenta z Maroka, jeśli faktycznie jest to Polak?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczać niepełne dofinansowanie na zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak uwzględnić utratę dochodu ze świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak zakres obowiązków pracownika socjalnego wpływa na jego dodatkowe uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Kiedy pracownika obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia umowy na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Który z opisanych sposobów naliczania opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie dokonać korekty wynagrodzeń pracowników po stwierdzeniu nadpłaty w składkach ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie można zaliczyć nieściągalną wierzytelność do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie rozliczyć nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca może zapewnić pracownikom siłownię na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie wypłacane polskim lekarzom przez firmę zagraniczną podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zmiana rodzaju osłony przy maszynie powoduje konieczność ponownej oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy z pracownicą, która ma umowę przedłużoną do dnia porodu można podpisać nową umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jakich środków ochrony indywidualnej użyć przy wykonywaniu prac przy oczyszczaniu cystern z cementem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej powinno prawidłowo wypełnić formularze CIT-8 i CIT-8/0?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Na jakiej podstawie określić, że substancja wymaga zgłoszenia do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość zmiany granic złoża kruszywa naturalnego, jeżeli złoże zostało zamknięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy opróżnianie otwartego basenu kąpielowego z wodą dezynfekowaną podchlorynem sodu wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2016 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy organ może wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla kompostowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Co powinien zawierać formularz zgody na udzielenie świadczeń medycznych osoby nieletniej, małoletniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy babcia opiekująca się dzieckiem ma prawo do ulopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy błąd w kwocie w treści umowy o zamówienie wymaga sporządzenia do niej aneksu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy do dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku należy doliczyć wyrównanie świadczenia za poprzedni miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dokument "Polityka Ekologiczna Państwa" będzie aktualizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy jest przepis określający minimalną długość kalenicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy kontenerowa oczyszczalnia ścieków jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy koszty ubezpieczenia związane z udzielonymi kredytami mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można nie składać PIT-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne