Questions and answers

Jakie dokumenty musi posiadać podatnik, by opodatkować stawką 0% VAT usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie są podatkowe skutki udokumentowania nieściągalności wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacić zleceniobiorca, jeżeli wykonuje dodatkowo umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki organ wydaje zezwolenie na przetwarzanie odpadów w kruszarce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć opóźnione faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak obecnie należy zaksięgować faktury kosztowe za rok 2014, które opłacono w roku 2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak obliczyć przysługujący pracownikowi urlop, jeśli zmieniał się wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na druk książek i materiałów małego formatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć otrzymanie od zagranicznego kontrahenta faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku błędnego wykazania w informacji PIT-11 wynagrodzeń należnych w bieżącym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić kartę pracy do wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić CIT-8/O?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak ubezwłasnowolnienie strony wpływa na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak udzielić urlopu rodzicielskiego po zmianach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika wcześniej zatrudnionego w agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak wystawiać zaświadczenia o wynagrodzeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy nagroda przyznana prezesowi spółki nie podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy niepoinformowanie o przyczynie niestawienia się do pracy może być postawą zwolnienia dyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę doradczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy przyznać zasiłek celowy na zakup żywności, a kiedy pomoc w formie pokrywania kosztów posiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kto powinien wykazać WNT - podatnik cz leasingodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Na co można przeznaczyć dochód ze sprzedaży, aby uniknąć zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Od jakiego momentu należy naliczać podatek od nieruchomości, od przekazanych sieci wodno-kanalizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakich przypadkach nie wymaga się uzyskania decyzji środowiskowej dla zbierania i przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

W jakiej sytuacji można przyjąć, że przyczyną wypadku przy pracy było rażące niedbalstwo poszkodowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W którym roku należy wykazać korektę wynagrodzenia pracowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Z jakiego wyniku pomiaru hałasu należy wyliczyć wartość hałasu pod ochronnikiem słuchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Co się dzieje z urlopem przerwanym po jednym dniu przez zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy koszt wycieczki reklamowo-promocyjnej może być kosztem podatkowym w biurze podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest pozytywne uzgodnienie zmiany decyzji o warunkach zabudowy na gruntach klasy RII i RIIIa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny osobie przebywającej w hospicjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy można wpisać skradzioną kwotę, potwierdzoną protokółem policyjnym, w koszty podatkowe firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy sporządzić dokumentację cen transferowych przy pożyczce otrzymanej przez zagranicznego udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na podstawie dokumentu U1 pracownik ma prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczycielce zatrudnianej na umowy na czas określony na kolejne lata szkolne przysługuje odprawa pieniężna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy na wypełnienie nielegalnego wyrobiska, w którym znajduje się woda, należy uzyskać pozwolenie wondoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy nota obciążeniowa jest wystarczającym dokumentem, by obciążyć dostawcę za zawinione rozlanie naszego mleka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy obszar górniczy powinien być większy od terenu udokumentowanego złoża?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy pomoc w formie posiłków w stołówce szkolnej podlega zwrotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy poniesione koszty doradztwa podatkowego i prawnego związane ze zwrotem PCC stanowią koszt podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży popiołów lotnych z węgla należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy samochód wykupiony z leasingu może być przedmiotem sprzedaży lub darowizny i jakie są tego skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sfałszowanie przez wykonawcę dokumentu może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy stanowisko pracy, na którym pracownik ma kontakt z acetonem należy wyposażyć w natrysk do płukania oczu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy transfer zakładu pracy może stanowić samoistną przyczynę wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy umowa rachunku bankowego powinna zostać zawarta z gmina miejską czy urzędem miejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy w kartach charakterystyki substancji dostarczonej po 1 czerwca 2015 r. mogą znajdować się stare piktogramy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy władający powierzchnią ziemi, na której magazynowane są odpady jest ich posiadaczem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2016 r., Nieć Anna | Aktualne