Pytania i odpowiedzi

Czy wpłata na konto zamawiającego 0,5% wartości przedmiotu umowy stanowi u wykonawcy koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usług instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wyliczyć stawkę dzienną za niewykorzystany urlop przy tworzeniu rezerwy urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2017 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować zapłacony PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dokonanie wyceny niesprzedanych domów w wartości zużytych do ich budowy materiałów jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatki na towar można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie wcześniej wystawionej faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy wyliczyć składkę zdrowotną w celu odliczenia w deklaracji PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy ZUS ma kompetencję do uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak dobrać drzwi przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć zaliczki walutowe z płatnością wyrażoną w złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy spółka uregulowane po terminie zobowiązania może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy certyfikat zgodności jest wartością niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w zakładzie pracy można zastosować urządzenie do filtracji powietrza, zapewniającego jego recyrkulację?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy należy zsumować wartość zamówień polegających na budowie, remoncie i przebudowie chodników i dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pozwolenie zintegrowane obowiązuje od daty uprawomocnienia się decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Na kim spoczywa obowiązek przedłożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy przekazanie produktu do utylizacji uznawane jest za wprowadzenie produktów w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy pełnomocnik może wybrać w jaki sposób otrzymywać korespondencję od urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w zamówieniu na usługi ubezpieczeniowe wykonawca musi zatrudniać pracowników na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy przewidziano sankcje wobec zamawiającego w razie niesporządzenia planu zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy nauczycielka jest zobowiązana do złożenia wniosku o urlop macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w postępowaniu powyżej progów unijnych zamawiający może żądać od wykonawców tylko JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień należy ująć przyznanie dotacji zamawiającemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kiedy ująć korektę faktury zawartą w wyniku porozumienia obniżającego cenę świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zamawiający wzywa wykonawcę do uzupełnienia brakującej części JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Od kiedy osoba urodzona w 1960 r. zostanie objęta ochroną przedemerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy należy ująć w sprawozdaniu zamówienia udzielone na podstawie ustawy przygotowanej w związku z Światowymi Dniami Młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całości zamówienia podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy spółka prawa handlowego należąca do miasta musi stosować przepisy p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu sprzedaży usług dostępu do internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak obliczyć termin na sporządzenie planu zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy szczegółowe dane osobowe podawane w JEDZ powinny zostać zanonimzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jaka jest różnica między duplikatem a odpisem świadectwa pracy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W którym miesiącu należy przyjąć fakturę do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać pomiarów natężenia hałasu w miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Przez ile dni pracownik może zostać zobowiązany do pracy we wskazanym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy spółka komunalna należąca do gminy powinna posiadać własną stronę w ramach BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy wniesienie nieruchomości do spółki powinno zostać wykazane w rocznej deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W której pozycji PKPiR wpisać produkty żywnościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracownikowi na jego wniosek można naliczać podwójną ulgę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zapis cyfrowy zdjęcia jest towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy składki ZUS można odliczyć na ryczałcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien zaliczyć pracownicy staż pracy w gospodarstwie rolnym w okresie od 16 do 18 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy brak deklaracji za okres od czerwca 2016 r. stanowi podstawę do wykreślenia z VAT w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W którym roku należy ująć w kosztach podatkowych wydatek na bilet lotniczy zakupiony w grudniu, a przelot będzie w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy umowa podlega ozusowaniu, jeżeli do końca grudnia zleceniobiorca miał podpisaną umowę zlecenia podlegającą ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Gdzie opodatkować przychody uzyskane na terenie Polski przez czeskiego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje grożą za niedostosowanie instalacji do konkluzji BAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne