Questions and answers

Czy nieoprocentowana pożyczka generuje w spółce przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od faktury zakupu kwiatów ciętych dla pracownic z okazji Dnia Kobiet można odliczyć VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Masłowska Małgorzata | Aktualne

Czy odprawa wójta z tytułu upływu kadencji stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT hodowla zwierząt typu chomiki, świnki morskie (działalność rolnicza)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownikowi z mocy prawa przysługują odsetki od zaległych składników wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przy udzielaniu pomocy społecznej wystarczy oświadczenie wnioskodawcy dot. prowadzonego gospodarstwa domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sp z o.o. kupująca pamięć USB z własnym logo jest wprowadzającym sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy starosta może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach: 16 06 01 i 15 01 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy systemy zasilania bateryjnego można określić jako sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji można przenieść w części decyzję środowiskową na kolejny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy w ramach ulgi na nowe technologie można odliczyć także wydatki na zakup środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę należy określić przysługujące pracownikowi przerwy w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wypłata diety z tytułu podroży służbowej powoduje powstanie przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wystąpienie wspólnika ze spółki bez wynagrodzenia generuje przychód po stronie pozostałych wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką decyzję wydać, jeśli posiadacz KDR utracił prawo do korzystania z niej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywołuje na gruncie VAT wpłata wadium dokonana przez uczestnika przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma płatnik, jeśli ZUS uznał umowy o dzieło z kilku lat wstecz za umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby prowadzić działalność w zakresie udzielania pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaki wpływ na rachunek przepływów pieniężnych ma otrzymanie dotacji do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Jurczyga Maciej | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować otrzymany bonus?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak opodatkować nagrodę dla prezesa zarządu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż gruntu wniesionego aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia członków rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać fakturę zaliczkową przy usłudze ciągłej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody z pracy na podstawie kontraktu uzyskane w Arabii Saudyjskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochód uzyskany z umowy o pracę zawartej ze spółką cypryjską na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć koszty pośrednictwa w sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak zamienić ryczałt na kilometrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaplanować pracę w systemie skróconego tygodnia pracy, jeśli w koniec okresu rozliczeniowego wypada we wtorek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kiedy spółka ma obowiązek wystawienia IFT-2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien dokonać konserwacji rowu, którego właścicielem jest Skarb Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie w roku szkolnym 2017/2018 można będzie łączyć dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w jeden oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty przychodu w związku z niepotrzebnym wystawieniem faktury na stypendium sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach uzyskania przychodu niezapłaconą fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym roku zaksięgować koszty statutowe stowarzyszenia wynikające z faktur wystawionych w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy kwota uzyskana przez stowarzyszenie z tytułu służebności przesyłu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można podpisać umowę na czas zastępstwa z dwoma osobami po 1/2 etatu za pracownika na pełnym etacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy opłata weryfikacyjna za uczestnictwo w XXVI edycji Konkursu "Treraz Polska" stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przejęta przez spółkę kwota kredytu stanowi przychód wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przyznany bonus z tytułu zakupów dokonywanych przez inne podmioty stanowi dla spółki przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy trzeba wyłączać z kosztów podatkowych koszty wynikające z faktur, które nie zostały uregulowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak na gruncie CIT traktować odpisy aktualizujące wycenę zlikwidowanej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty bezpośrednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty najmu za lata 2014-2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy amortyzacja aportu w postaci sieci CO i węzłów cieplnych będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne