Questions and answers

Czy rodzina powinna wykazywać w swoich dochodach grunt, którego powierzchnia nie przekracza 1 ha przeliczeniowego i fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przedsiębiorca może w ciągu roku kalendarzowego zmienić organizację odzysku opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto jest uprawniony do zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego ośrodka pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakiej stronie internetowej można przeczytać aktualne wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować zapłatę podatku za lata poprzednie, która wynika z przeprowadzonej kontroli urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej pozycji porównawczego rachunku zysków i strat zaprezentować dopłaty do wynagrodzeń z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka komandytowo-akcyjna składa sprawozdanie z działalności, jeżeli komplementariuszem jest osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe cesji umowy leasingu lub sprzedaży przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób zamawiający może żądać od wykonawcy wykazania spełnienia warunku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jakimi czynnościami zamawiającego różni się procedura podstawowa od tzw. procedury odwróconej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zamawiający może samodzielnie pobrać odpis KRS wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wypadek komunikacyjny pracownika podczas powrotu samochodem z pracy do domu może zostać uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy budynek trafostacji podlega opodatkowaniu jako budowla?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakiej formie zamawiający ma zawrzeć umowę na zamówienia dodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR koszty uboczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy może zaliczyć do kosztów czynsz za lokal mieszkalny za cały miesiąc czy tylko proporcjonalnie do ilości wynajmowanych dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić powiązania pomiędzy spółkami zależnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczać nakłady na zamortyzowany środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy odchylenie od stanu normalnego, w świetle zasad statystyki wypadkowej, może być uznawane za bezpośrednią przyczynę wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Dawidowska Aleksandra | Nieaktualne

Czy podatnik może złożyć deklarację podatkową, nawet jeśli aktualny wzór nie został opublikowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe może księgować w bieżąco rozliczanym miesiącu dokumenty otrzymane po terminie od klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

W której pozycji CIT-8 i CIT-O należy wykazać użyczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zdefiniować lekką pracę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy gmina może wydać decyzję o uchyleniu decyzji o skierowaniu mieszkańca do domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy żeby skorzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój trzeba mieć podpisaną umowę z jednostką naukową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ może przyznać zasiłek celowy rodzinie, która przekracza kryterium dochodowe z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy ZUS ma prawo żądać od pracodawcy numeru konta pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy roczna nagroda bilansowa stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy na pobór wód powierzchniowych z rzeki oraz na szczególne korzystanie z wód należy złożyć dwa odrębne operaty wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy organ zobowiązany jest udostępnić plan ruchu zakładu górniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo uwzględnić w dochodzie rodziny dochód z tytułu wyrównania renty przez KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób przywrócenie do pracy wpływa na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek złożyć korektę CIT-8 i w jakim terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek złożenia umowy ustanawiającej przedstawiciela podatkowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy strażak, który uczestniczy w akcji lub w szkoleniu w czasie urlopu wypoczynkowego ma prawo do ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy PODGiK ma obowiązek wydania gminie bezpłatnie potwierdzonej kopii operatu z rozgraniczenia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy usługi cięcia, oklejania, frezowania itp. należy ująć w kol. 11, czy 13 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za udział w targach we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie podatnik powinien opodatkować usługi spawalnicze świadczone na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przekazanie w konkursie nagrody w formie pobytu w hotelu należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kto jest adresatem decyzji administracyjnej w sprawie dożywiania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracodawca powinien przygotowywać indywidualne rozkłady czasu pracy dla pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać w świadectwie pracy urlop wypoczynkowy wykorzystany przez niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy okres pracy na zastępstwo wlicza się do stażu pracy pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2016 r., Culepa Michał | Aktualne