Questions and answers

Czy pracodawca ma pełną swobodę w planowaniu czasu pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup toneru do drukarki od niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy udział pracowników w zawodach w kręgle sfinansowany ze środków ZFŚS powinien być opodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy były pracownik, członek komisji bhp, może samodzielnie dokonywać kontroli stanu bhp w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy na podstawie wyroku sądu można sporządzić korektę deklaracji PIT-38?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie dokonać korekty kosztów w przypadku wpływu dotacji na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy wypłacić ekwiwalent pieniężny pracownikowi za nieobecność nieusprawiedliwioną trwającą 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2016 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Jakie przepisy stosować do postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy koordynator ds. bhp może wydawać polecenia pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy Polak, zarejestrowany w Czechach jako bezrobotny, ma prawo do świadczeń medycznych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy szpitale mają obowiązek przeprowadzać analizę zgonów wewnątrzszpitalnych (w tym np. okołooperacyjnych, itp.)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jakich dokumentów ma prawo żądać społeczny inspektor pracy w trakcie kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej można oferować usługę leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy pracodawca może polecać pracownikom pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wydanie pozwolenia na budowę wyłącznie dla budynku mieszkalnego w ramach zabudowy siedliskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy przebudowa w 1985 r. części piwnicy na garaż wymagała oddania garażu do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Czepiel Maciej | Aktualne

Czy statut jednostki samorządu terytorialnego powinien zawierać uregulowania dotyczące petycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Wilk Jakub | Nieaktualne

Czy na etapie składania ofert, w procedurze odwróconej, zamawiający może żądać od wykonawców informacji o oferowanych przedmiotach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wymagane jest zabezpieczenie chroniące przed upadkiem z rampy o wysokości 0,8 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy podlega podatkowi u źródła usługa serwisowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można dokonać korekty zeznania stanowiącego podstawę obliczania zaliczek uproszczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy refakturowane ubezpieczenie aut podlega podatkowi u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakim paragrafie ująć należy wypłatę nagrody jubileuszowej jako formę odszkodowania dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy koszt oklejenia pojazdu logiem firmy będzie kosztem podatkowym w ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik ma obowiązek poświadczenia znajomości treści kart charakterystyki stosowanych substancji i mieszanin?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu usług kantorowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić odprawę pośmiertną matce zmarłej pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pojedyncze zapomniane faktury można rozliczyć na bieżąco w następnym po poniesieniu roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób naliczane będą opłaty za pobór wody podziemnej i powierzchniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w przypadku jednego rodzaju działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy wyjazd pracownika nie jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Jak można zwrócić koszty paliwa osobie, z którą zawarto umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Które wydatki poniesione do momentu zakończenia budowy powinny zwiększać wartość początkową wybudowanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy gmina może zorganizować przetarg wyłącznie na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób zaewidencjonować wpływ środków z tytułu odszkodowania i sprzedaży samochodu oraz likwidację samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Do kogo należy skierować decyzję o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli firma, która je uzyskała nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy wydanie testera rodzi u podatnika powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki dokument powinienem przekazać zawodnikowi w zamian za wpłatę wpisowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wpisowe na zawody powinno być ewidencjonowane na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy uregulować kwestię pakietów medycznych, zakupowanych przez pracowników za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży makucha lnianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek korekty podatku naliczonego od nabycia samochodu i opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy deweloper powinien odprowadzić podatek należny od przekazanej nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy nadpłata podlega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy lekarz świadczący usługi medyczne będzie obowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można przekształcić spółkę komandytowo-akcyjną w spółkę kapitałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kto powinien złożyć wniosek do sądu o wpisanie hipoteki tj. właściciel nieruchomości czy gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy sprzedaż gruntów w okresie 5 lat od daty nabycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy ze szkolnego schroniska młodzieżowego mogą korzystać klienci indywidualni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy sprzedaż gospodarstwa rolnego dzierżawionego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie są zasady dzielenia się rodziców pobieraniem zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż nabytych w Niemczech samochodów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% przy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w czasie oddelegowania pracownik może odbywać podróże służbowe, z których należność nie będzie opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne