Questions and answers

Jak rozliczyć wymianę pieca do polimeryzacji powłok lakierniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić skład rodziny przy świadczeniu wychowawczym, gdy mężatka wychowuje dzieci z konkubentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar przysługującego pracownicy urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak w opisanej sytuacji ustalić strony w postępowaniu o usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przedpłatę dokonaną na wykup urządzenia do poboru opłat drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT za usługi księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Kiedy ująć w kosztach podatkowych część składki na ubezpieczenie grupowe pracowników pokrywanej przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Komu przysługują wkłady nagromadzone w kasie zapomogowo-pożyczkowej w przypadku śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakich zasadach z trzynastki można dokonywać potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach z urlopu wychowawczego korzysta pracownica, która urodziła dziecko w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy dla ścieków wprowadzanych do ziemi z przydomowej oczyszczalni obowiązują odmienne wymagania jakościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy do dochodu rodziny przy świadczeniu wychowawczym należy wliczać rentę socjalną i rentę rodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy dzierżawa gruntów na cele rolnicze powoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy każdy podmiot powinien uzyskać odrębne pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy miejsca ładowania akumulatorów są strefami zagrożenia wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy należy przeliczyć zasiłek okresowy przy zmianie dochodu powyżej kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na więcej niż 1/2 etatu może uzupełniać etat w internacie należącym do tej samej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Wawrzeńczyk Monika | Nieaktualne

Czy obciążenie pracownika z nierozliczonych towarów powinno nastąpić na podstawie noty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odpady o kodzie 02 07 80 można przekazać rolnikowi do skarmiania zwierząt gospodarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy przepisy w zakresie BHP odnośnie ergonomii np. biurek muszą być dostosowane do indywidualnego wzrostu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy przeznaczenie zysku na inwestycje to inaczej przeznaczenie/zaksięgowanie zysku na kapitał rezerwowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprzedaż odzieży wyłącza podatnika z możliwości opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ulgę prorodzinną wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji organ może odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji starosta może stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy w rachunku zysków i strat dla jednostek małych podatki i opłaty można ujmować w pozycji "Pozostałe koszty"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy zamianę nieruchomości należy traktować jako osobne czynności (sprzedaży i zakupu nieruchomości)?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak korekta faktury zmieniająca termin płatności wpływa na możliwość zastosowania ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy księgować wydatki związane z wykonaniem usługi na powierzonym materiale?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy rozumieć nową kategorię "od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika wykonującego pracę zmianową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak przy wniosku o świadczenie wychowawcze uwzględnić dochód z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak przy wniosku z Programu 500 plus uwzględnić uzyskanie dochodu przed rokiem bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć nakłady na lesingowane samochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak udzielić urlopu macierzyńskiego pracownicy będącej rodziną zastępczą niezawodową dla trójki dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak zaksięgować umowę sprzedaży ratalnej samochodu ciężarowego z przewłaszczeniem na zabezpieczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy należy zaliczyć odpis aktualizujący do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód z tytułu zakończenia prac nad bazą danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracownik powołany może zostać odwołany ze stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Culepa Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć fakturę od kontrahenta niemieckiego, wystawioną omyłkowo w euro, zamiast w złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na nabycie usługi od prezesa zarządu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy gmina może umorzyć zaległość podatkową, która została zabezpieczona hipoteką przymusową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy jest prawna możliwość przekształcenia rowu melioracyjnego w rów odwadniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne