Questions and answers

W jaki sposób opodatkować sprzedaż samochodu będącego współwłasnością przedsiębiorcy i jego córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób udokumentować obciążenie najemców kosztami wykończenia lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy błędne wskazanie terminu realizacji zamówienia można uznać za inną omyłkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość, aby do rachunku małoletniego był upoważniony tylko jeden z rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy istnieje przepis, który zobowiązuje właściciela nieruchomości do uprawy nieużytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy karta podarunkowa stanowi przychód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy możemy dokonać przeceny wartości towaru, który stał się już "niemodny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można potraktować części wydatków związanych z adaptacją lokalu, jako wydatków remontowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można przenieść w jakiś sposób wydatki remontowe spółki na wspólnika prowadzącego działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można uchylić decyzję w trakcie trwającego postępowania koordynacyjnego w ROPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję stwierdzającą przejście z mocy prawa wód płynących i gruntów pod wodami w trwały zarząd RZGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można zaprojektować attykę, jeżeli decyzja o warunkach zabudowy jej nie ustala?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy nauczycielce mianowanej można obniżyć wymiar zatrudnienia do 1/2 etatu na jej wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odprawianie mszy może być przedmiotem zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy opłata za udział dziecka w turnieju tenisowym może być kosztem uzyskania przychodów rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy opłaty pobierane przez notariusza podlegają przepisom p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy podatek VAT stanowi przychód podatkowy dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podjęcie zatrudnienia wyklucza prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pożyczka od byłego opiekuna prawnego może być zwolniona z PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownica ma obowiązek dostarczania pracodawcy dokumentu stwierdzającego poronienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi, który przebywa na urlopie bezpłatnym, można wypowiedzieć stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy zatwierdzaniu skonsolidowanego bilansu jednostki potrzebna jest uchwała rady gminy lub zarządzenie wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy samochód specjalny typu laweta podlega jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy strona może wnioskować o wyłączenie naczelnika wydziału z postępowania prowadzonego przez urząd kontroli skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy świadczenie urlopowe podlega potrąceniu z tytułu zajęcia komorniczego w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy świadczenie wychowawcze jest podzielne w miesiącu, w którym jedno dziecko kończy 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatek poniesiony na badanie krwi w laboratorium w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy za dzień, w którym doszło do wykonania umowy już po umówionym terminie, należą się kary umowne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zajście przez pracownicę w ciążę powoduje utratę prawa do świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zakup dostępu do używania programu Photoshop na okres 12-tu miesięcy stanowi wartość niematerialna i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zakup paliwa w Rosji należy ująć w ewidencji i deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zamawiający może rozwiązać umowę z obecnym wykonawcą, jeśli otrzymał korzystniejszą ofertę od innego wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć specjalistyczną linię do obierania ziemniaków (warzyw)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zakwalifikować tablicę multimedialną i jaką stawką ją amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jaka jest data początkowa przysługiwania prawa do zasiłku rodzinnego, jeśli nastąpiła utrata dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jaka jest stawka VAT na sprzedaż lotek, szyjek, wątroby i serc z indyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaka powinna być minimalna odległość kurnika od budynku mieszkalnego w zwartej zabudowie wiejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować dla ultrasonografu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku od nieruchomości zastosować dla gruntów i budynków należących do spółki z o.o. w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jakich należy dokonać księgowań w związku ze skierowaniem sprawy do sądu i jej przegraniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na firmie w związku z rozliczeniem WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie przepisy należy powołać przy odmowie zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe nieposiadania przez odbiorcę unijnego usług informatycznych NIP UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są wymagania dotyczące wyposażenia łazienek dla pacjentów w przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakie szkolenie powinien przejść pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jaki organ powinien wyegzekwować usunięcie odpadów z nieruchomości w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaki powinien być program zajęć dodatkowych z języka obcego nowożytnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie podatku od nieruchomości opodatkować pomieszczenia biurowe DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy dokonywać rozliczeń z dzierżawcą obwodu łowieckiego polnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku błędnego zamortyzowania samochodu osobowego w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "budynek jednorodzinny" na gruncie przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować grunty, na których będą uprawiane orzechy włoskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku rozbieżności pomiędzy aktem notarialnym a zapisami w ewidencji gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak potraktować podatek od dywidendy, gdy spółka nie płaci podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne