Questions and answers

W jaki sposób opodatkować VAT nabycie uszkodzonego samochodu osobowego z salonu z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób wypełnić deklarację (DT-1) na podatek od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach uzyskania przychodu wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji o dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę na sprzedaż na złom uszkodzonego wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy inwestor, chcąc odbudować zniszczony kurnik, powinien uzyskać nową decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy na usunięcie bluszczu pospolitego podmiot powinien uzyskać zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy OPS powinien zgłaszać do GIODO zbiór danych osobowych związanych z realizacją Programu 500 plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przepisy nakazują wyposażyć główny hak suwnicy w zapadkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy starosta powinien zezwolić na wyłączenie 300 m² gruntu klasy RIIIb i zwolnić inwestora z opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie warunki techniczne powinien spełniać pojazd wolnobieżny poruszający się po terenie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak przy zasiłku rodzinnym uwzględnić uzyskanie dochodu z kolejnych umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak według nowych przepisów liczyć wynagrodzenie za okres zwolnienia ze świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest przeprowadzenie instruktażu ogólnego za pomocą komunikatora internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy wejście kierowcy na naczepę, która ma wysokość powyżej 1 m należy traktować jako pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie powinno być natężenie oświetlenia dróg prowadzących do wyjść ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli w protokole odbioru nie ma zapisu dot. należytego wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy dodatek za staż pracy można różnicować w zależności od liczby nieobecności pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy do korzystania z platformy Empatia pracownik OPS powinien mieć specjalne upoważnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dystrybutor powinien odbierać odpady i utylizować zużyte oprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy istnieją limity w zakresie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek zawierania w treści regulaminu pracy informacji o tworzeniu bądź nie rady pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy istnieje ustalona prawem minimalna długość urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy kierownik świetlicy może być prezesem związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy makieta może stanowić środek trwały i do jakiej grupy KŚT ją zaliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można dokonać okresowej zmiany warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy można stosować kwotę zmniejszającą podatek u pracownika, który uzyskał dodatek aktywizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy należy wywozić wody odciekowe ze składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy osoby pełnoletnie wlicza się do liczby uczniów internatu, nad którymi sprawowana jest opieka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę doprowadzalnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy po otwarciu składy celnego, podatnik będzie mógł nadal rozliczać VAT w procedurze uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy powierzenie innej pracy powinno nastąpić w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym z obowiązku świadczenia pracy przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownica powinna uprzedzać pracodawcę o planowanym powrocie do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może brać udział w okresowym szkoleniu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przedmiotem umowy o świadczenie usług może być sprzątanie pomieszczeń biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy przy nadbudowie kondygnacji w istniejącym budynku należy uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy składkę zdrowotną można wykazać w PIT-36L?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT od zakupu drobnych upominków i kwiatów przekazanych pracownicom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ścieki przemysłowe z mycia posadzki w odlewni można wprowadzać do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy świadczenie wychowawcze jest dochodem przy ustalaniu prawa do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy umorzona pożyczka z odsetkami będzie kosztem podatkowym dla pożyczkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy u nowego pracodawcy pracownica ma obowiązek złożyć oświadczenie o braku zamiaru korzystania z 2 dni opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy ustanowienia rodziny wspierającej należy dokonać w drodze decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego może skorzystać ze zwolnienia w PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji doszło do przesunięcia wylotu ścieków z rowu otwartego, do rowu melioracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy w samodzielnie ustalanym harmonogramie czasu pracy należy ująć także dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy wskazane instalacje powinny być objęte system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wydatki na zakup kartek świąteczno-noworocznych dla kontrahentów i pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć kompresor oraz zbiornik do przechowywania sprężonego powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka jest różnica pomiędzy odzieżą roboczą, a odzieżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaką formę powinno mieć skierowanie do Centrum Integracji Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe spoczywają na wspólnikach zlikwidowanej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT od zakupu przyczepy do transportu mleka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje przekazanie przedsiębiorstwa małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie zabezpieczenie medyczne jest wymagane przy organizacji przez szkołę miejskich zawodów w piłce ręcznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie grupy zawodowej użyte w przepisach o zwolnieniach grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak opodatkować przychody mediatora sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować świadczenia uzyskane po likwidacji działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić punkt 6 wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaplanować w kwietniu 2016 czas pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak przy świadczeniu wychowawczym weryfikować dane z wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne