Questions and answers

Czy dochód z umowy o dzieło jest dochodem utraconym na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy deklaracja zgodności traci swoją ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy korzystają ze zwolnienia z VAT badania prowadzone przez szpital na zlecenie ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dotacja z Agencji Rozwoju Regionalnego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jakiej kwocie organ powinien przyznać świadczenie wychowawcze, jeżeli dziecko zmarło trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak należy ustalić obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający ma przeprowadzić aukcję elektroniczną po zawarciu umowy ramowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy policzyć dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy w kwotę dochodu należy wliczyć kwotę zasądzonych alimentów, które nie zostały wyegzekwowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od jakiej daty należy uchylić decyzję w sprawie posiłków i usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy rodzic może wpisać w skład rodziny jedynie dzieci wspólnie zamieszkujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jakich przypadkach pracodawca może skrócić tygodniowy odpoczynek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy teren ochrony bezpośredniego ujęcia wód ustanawia starosta, czy dyrektor RZGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może sfinansować konkurs dla dzieci pracowników z funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy odsprzedaży odczynników chemicznych z laboratorium medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować przychów pracownika, gdy pracodawca zapłacił za pracownika składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować igły do akupunktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone poza miejscem zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien przeprowadzić postępowanie, jeżeli podmiot zgłosił niedrożność rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zaświadczenie o pomocy de minimis wystawia się rolnikowi, który usuwa azbest z budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dla dodatków do żywności należy sporządzać kartę charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy firmę montującą akumulatory należy określić jako wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakich wartości dotyczy pomoc de minimis dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca, któremu dłużnik nie uregulował należności może zaliczyć wierzytelność w koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kontynuacja amortyzacji środka trwałego w leasingu operacyjnym po zakończeniu umowy będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie podatku dochodowego zakupy sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może potrącić pracownikowi koszty zajęcia komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób potraktować wykonanie produktu z surowców kontrahenta z Francji - jako usługę czy dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wyznaczyć właściwość organu w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osoby bezdomnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można wprowadzić różne okresy rozliczeniowe dla pielęgniarek i dla pozostałych pracowników szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zwrot pożyczki wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy kierowcy przysługuje ryczałt za nocleg, niezależnie od czasu jego trwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jak należy interpretować zapis w m.p.z.p. wskazujący, że budynki należy sytuować w układzie kalenicowym w stosunku do drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy przekazując samochód na cele osobiste należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kogo należy powiadomić o pobycie bezdomnego pacjenta w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Na jakich zasadach organ powinien przyznać stronie dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2015/2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ powinien wezwać wnioskodawcę do przedłożenia upoważnienia do reprezentowania inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć organ w celu rozstrzygnięcia w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób powinno nastąpić rozliczenie opiekuna praktyki wyznaczonego przez szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ mogą być świadczone również wspólnikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile godzin opieki wykorzystał nauczyciel, który miał w dniu wolnym 4 godziny dydaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w umowie zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki należy zawrzeć postanowienia odnośnie przewidywanych zmian w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

W jakim terminie można zawrzeć umowę o zamówienie publiczne w sytuacji złożenia tylko jednej oferty w przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy transakcje poniżej wartości rynkowej zawsze są kwestionowane przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób określić standardy jakościowe oraz koszty cyklu życia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy do zamówienia na obsługę prawną, powyżej progów unijnych, zamawiający stosuje przepisy dot. usług społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy wprowadzenie kadmu do procesu produkcji wiąże się z koniecznością skrócenia czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy brak uzupełnienia przez wykonawcę części pozycji w tabeli służącej do obliczania ceny stanowi przesłankę odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy pracownik zamawiającego może odmówić złożenia oświadczenia z art. 17 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W jaki sposób określić standardy jakościowe oraz koszty cyklu życia w zamówieniu na dostawę leków lub artykułów biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w przetargu na dowóz dzieci do szkół zamawiający może wymagać dostępności pojazdów dla osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy arkusze obserwacji dziecka w przedszkolu należy przechowywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy tzw. "trzynastka" należy się nauczycielowi, który był zatrudniony na okres pół roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy istnieje konieczność opodatkowania zwrotu kosztów noclegów pracownika, który pracuje w różnych oddziałach firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2016 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne