Questions and answers

Czy po poszerzeniu działalności można zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne w ciągu roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy potwierdzenie, że dany materiał po recyklingu spełnia wymagania jest spełnieniem kryteriów odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy pracodawca może wznowić postępowanie powypadkowe po zatwierdzeniu i podpisaniu protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik może używać prywatnego sprzętu w czasie wykonywania obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy pracownik może wykonywać pracę na urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy rabat pośredni generuje przychód ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rodzic ma prawo wglądu do dziennika psychologa i pedagoga, aby przejrzeć notatki dotyczące jego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy sekretarce zatrudnianej w szkole można powierzyć prowadzenie kasy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy staw nie posiadający dopływu można traktować jako staw hodowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy szkoda ekonomiczna pracodawcy uzasadnia zwolnienie pracownika, który nie stawił się do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy świadczenia wzajemne mogą zostać potraktowane jako świadczenia nieodpłatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy tymczasowe obiekty budowlane powstające podczas realizacji inwestycji podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi wybielania przebarwień zębów korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w aktach osobowych pracowników powinno znajdować się poświadczenie zapoznania się z regulaminem organizacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wartość noclegów i wyżywienia gości podczas festiwalu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wartość usług zwolnionych z VAT może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji starosta może pozytywnie uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w prysznicach bezpieczeństwa może być zastosowany zawór kulowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wypłacając dywidendę dla spółki amerykańskiej należy potrącić jedynie 5% podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zerowy remanent likwidacyjny należy przekazać z ostatnią deklaracją VAT do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zleceniobiorcom można zwracać koszty używania prywatnego samochodu bez podatku i składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy z powodu choroby można rozwiązać umowę o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jaka jest procedura dot. nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak amortyzować przyczepę typu laweta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wysyłkę próbek do kontrahenta z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawką VAT zastosować do sprzedaży śrutu żeliwnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak data objęcia pracownika pakietem medycznym wpływa na realizację obowiązku zapewnienia usług medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie dokumenty powinien dostarczyć nauczyciel, który chce zaliczyć do stażu pracy okres pracy w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje przeznaczenia towaru na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie warunki powinna spełnić osoba fizyczna prowadząca działalność polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować i dokumentować koszty wykonania programu do sterowania produkcją w ramach grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić czasu wolnego, jeżeli pracownik w trakcie dyżuru nie świadczył pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć zaliczkę od wypłat po śmierci pracownika, dokonanych przez zakład pracy chronionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak sprawdzić czy rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić ekwiwalent za dwa dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić odpłatność za DPS osoby pobierającej rentę socjalną, której przyznano prawo do renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za zakup towaru, jeżeli zapłata następuje częściowo w PLN a częściowo w EUR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak zaksięgować w PKPiR podatek od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto dokonuje wypłaty świadczenia za czas choroby po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

W podstawie wymiaru jakich składników wynagrodzenia należy uwzględniać dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy można dyscyplinarnie ukarać pracownika za to, że dopiero po tygodniu zgłosił wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy oznakowanie napisem "napięcie 230 V" dotyczy tylko gniazd czy także wyłączników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może uwzględnić wniosek pracownika o zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik musi być zapoznany z instrukcjami obsługi każdej maszyny i urządzenia, które użytkuje w procesie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracowników zatrudnionych w strefie zagrożenia wybuchem należy wyposażyć w radio antyelektrostatyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż towaru spółce szwajcarskiej, jeśli dostawa ma miejsce na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co może zrobić starosta w sytuacji nielegalnej wycinki drzew na gruncie będącym własnością gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy 30-dniową przerwę w zatrudnieniu po odbyciu służby wojskowej należy zaliczyć do stażu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy czas dojazdu pracownika do miejsca wykonywania pracy jest czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy dochód ze sprzedaży zboża i z najmu gruntów i budynków może być zwolniony z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do umów o pracę z bezrobotnymi, zawieranymi na podstawie skierowania z PUP, ma zastosowanie 25(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy do wykonania przejścia po dnem rzeki rurociągiem stosuje się przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy instalacja do produkcji wyrobów opakowaniowych z tektury oraz stanowisko spawalnicze wymagają zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne