Questions and answers

Kiedy należy wykazać zakup towaru w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna zakładać oddział podatkowy w Wielkiej Brytanii i tam rozliczać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na jakie badania należy skierować pracownika, który będzie wykonywał pracę w studzienkach kanalizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Na kogo powinien być nałożony obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować i wykazywać w bilansie kredyt odnawialny w rachunku bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi rozłąkę z rodziną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć kwotę zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób udokumentować bonus związany z osiągnięciem pewnego pułapu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Z jaką częstotliwością powinno przeprowadzać się pomiary czynników biologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy na stanowisko sekretarki w szkole ponadgimnazjalnej powinien być ogłoszony konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielce należy zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym matki do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy operator wózka widłowego, który dokonuje załadunku odpadów powinien posiadać uprawnienia ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wypadek, w wyniku którego amputowano palec pracownika należy traktować jako wypadek ciężki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto udziela instruktażu stanowiskowego monterowi rusztowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Co zrobić z decyzją przyznającą zasiłek okresowy, jeżeli świadczeniobiorca wyprowadził się z gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy cofnięcie misji kanonicznej powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem i wypłatę odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć kilkudniowy pobyt w hotelu w celu pozyskania klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do zgłoszenia realizacji wiaty przy obiekcie handlowym należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy limit 20.000 euro ma zastosowanie także do rat leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy monter połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych powinien posiadać szczególne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można zaliczać w koszty wydatki związane z samochodem małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należność za noclegi udokumentowana fakturami stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia należy traktować jako skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy obniżenie kapitału podstawowego spółki jawnej generuje przychód po stronie wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy po śmierci zobowiązanego organ egzekucyjny może dochodzić kosztów egzekucyjnych od następców prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy przy świadczeniu wychowawczym małżonek strony przebywający w zakładzie karnym jest członkiem rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy rekultywacji możne dokonać nowy nabywca działki, nieprowadzący wcześniej na niej eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy samochód wynajmowany innemu przedsiębiorcy podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy UKS odwołując przesłuchanie świadka musi podać powód zmiany decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość usługi notarialnej podwyższa wartość nieruchomości, której usługa ta dotyczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji, możliwa jest zmiana pozwolenia w zakresie zwolnienia z wykonywania analizy ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy wynajmując dwa mieszkania należy przychody z najmu rozliczać, jako przychody z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zleceniobiorcy można zwracać koszty dojazdu komunikacją do miejsca wykonywania zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć środki trwałe wykorzystywane w warsztacie samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Ile wynosi ulga abolicyjna dla pracownika, który przez cały rok wykonywał pracę na terenie Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak amortyzować system monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak definiować pojęcie wzmożonego promieniowania naturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT produkcja prototypu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe powoduje wniesienie aportem jednoosobowego przedsiębiorstwa do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak OPS powinien reagować na kolejne wnioski tej samej osoby o pomoc społeczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak prawidłowo obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować na podmiot duński koszty noclegu w hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak starosta powinien zaopiniować projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy, opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić o ile wydłuża się urlop rodzicielski w przypadku świadczenia pracy po zmianie k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny dla potrzeb ustalania prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne