Questions and answers

Czy wręczone na święta pracownikom karty zakupowe należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w stanie zatrudnienia do celów ZFŚS należy uwzględnić pracowników przebywających na urlopie bezpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w zakresie obowiązków szpitala na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej należy ubranie zwłok?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Do jakiej kategorii substancji stwarzających zagrożenie należy zaliczyć dany surowiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Do końca którego roku należy archiwizować dokumentację księgową za rok 2009-2012?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaka jest procedura odzyskania opłat za DPS wnoszonych zastępczo przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy włączyć premię kwartalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do wydania zezwolenia na wycinkę drzew w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaki przepis prawny lub norma określają wymagania dla butów na stanowisku sprzedawcy w branży mięsnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak należy sklasyfikować oleje transformatorowe oraz elektroizolacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak potraktować na gruncie VAT wysyłkę towarów Wysp Kanaryjskich do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak potraktować utwardzenie cudzego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinien postąpić podatnik, jeśli urząd celny zaniżył podstawę opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak przy zasiłku macierzyńskim z podwyższeniem uwzględnić dochód uzyskany ze świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach wydatki poniesione na remont i modernizację zabytkowego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt podatkowy w przypadku zakupu towaru w cenie wyższej niż kwota po jakiej zostanie sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć nadgodziny, które przypadły w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za usługę prawną wystawioną przez firmę z UK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak udokumentować usługę medyczną świadczoną przez szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować cesję wierzytelności, która obejmuje karę umowną oraz kwotę wypłaconego zadatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować kwotę dofinansowania do zakupu środków trwałych w celu poprawy bezpieczeństwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować zakup sprzętu turystycznego z Zakładowego Funduszu Socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować zaliczkę wypłaconą komornikowi na pokrycie kosztów postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak zdefiniować pojęcia pomieszczenia i przestrzeni zamkniętej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w związku z usługą związaną z pobytem pacjenta na oddziale szpitalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na kogo, w opisanej sytuacji, powinno zostać wydane pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Na którym koncie księgować wydatek na opłaty związane z bezskuteczną egzekucją?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Od kiedy pracodawca może udzielić pracownicy urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie rodzicielskie gdy w chwili urodzenia dziecka matka nie była pełnoletnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakiej wysokości osoba fizyczna może odliczyć od dochodu darowiznę na cele religijne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób można zmusić sąsiada do zaprzestania składowania skoszonej trawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

W jaki sposób należy sporządzić protokół powypadkowy, jeżeli uczeń uległ lekkiemu wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Z kim, w opisanej sytuacji, gmina powinna podpisać umowy dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy schody ze stopniami zabiegowymi mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaka jest częstotliwość przeglądu wózków widłowych oraz tzw. hakowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać umowy z pracownikami w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Co ma zrobić zamawiający, gdy wykonawca nie załączył do oferty polisy OC, pomimo wezwania do jej uzupełnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy darowizna na rzecz siostry korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dochód z gospodarstwa będącego własnością dziecka wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dodatek specjalny przyznany jednorazowo należy uwzględniać przy ustalaniu wysokości nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy mamy podstawę do wystawienia faktury na zużytą na własne cele produkcje wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy oddzielne zlecenie remontu poszczególnych szkół stanowi dzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy od wydania duplikatu decyzji wymiarowej należy pobrać opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca delegujący pracowników do innych krajów musi rejestrować się jako agencja pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownikom administracji i obsługi przysługuje odprawa z tytułu likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy umorzenie zobowiązań powoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ważny jest protokół badania ksiąg przygotowany tylko przez komisarz skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ważny jest protokół badania ksiąg przygotowany tylko przez komisarz skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Malinowski Michał | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji można mówić o zależnym korzystaniu z wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wycieczka sfinansowana z ZFŚS stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wynajęcie domku letnikom można uznać za najem prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wypłata odsetek powoduje konieczność pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w związku z wyjazdem integracyjnym powstanie po stronie uczestników przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zamawiający może przyjąć dokument poświadczający aktualnie wykonywane przez wykonawcę prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy znane są przyczyny obostrzenia dokładności pomiaru dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy związku z tym, że umowa najmu jest podpisana na okres 5 lat firma może zastosować wydłużony okres amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne