Questions and answers

Czy wpłacanie do spółki cywilnej pieniędzy przez wspólnika zawsze podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w skierowaniu na badanie okresowe powinna pojawić się informacja o chorobie zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek udostępniać informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy zarząd zlewni powinien ustanowić strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy zasiłek dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy z dotacji przedszkolnej można opłacić ubezpieczenie majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest wykonywanie pracy pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, gdy są one wyłączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest zatrudnienie pielęgniarki oddziałowej po 0,5 etatu na dwóch oddziałach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Do jakiego urzędu skarbowego powinniśmy wysłać IFT-1R oraz IFT-2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do kiedy wspólnicy likwidowanej spółki komandytowej powinni odprowadzać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile urlopu przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w niepublicznym przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy wizją lokalną a zebraniem wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Jaka jest ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawia samojezdnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Jaką datę rozpoczęcia realizowania indywidualnego nauczania należy wpisać w orzeczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi asysty nautycznej i nawigacyjnej na statku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi konserwacji instalacji sanitarnej opisane w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usług montażu stolarki okiennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać zmiany strony w decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z opcją na stopę procentową CAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z sanacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie dokumenty powinien przekazać poprzedni organ prowadzący placówki oświatowej nowemu organowi prowadzącemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie działania powinna podjąć szkoła policealna w sytuacji zmiany formy i okresu kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie inwestycje podlegają opiniowaniu IOWISZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na zleceniodawcy w przypadku śmierci zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie przepisy regulują kwestię religii w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są warunki magazynowania katalizatorów zanieczyszczonych olejami silnikowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jaki jest termin składania deklaracji o przeniesienie środków z OFE do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki miesiąc będzie miesiącem pierwszej aktualizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy sporządzić rachunek zysków i strat oraz bilans za rok 2020 i 3 miesiące roku 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy wyliczać okres 3 miesięcy zatrudnienia na potrzeby PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówień na usługi inspektora nadzoru w danym roku w odniesieniu do różnych budów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Jak powinien zachować się wójt, który sam jako inwestor prywatny chce wystąpić o wydanie warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Jak prawidłowo powinny zostać zaksięgowane noty księgowe otrzymane za sprzedaż karty paysafecard?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć kwotę do przekazania komornikowi z wynagrodzenia i trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak sformułować klauzulę informacyjną do zbioru oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy Policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak sformułować klauzulę o ochronie danych osobowych w umowie zawieranej z wybranym wykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak ustalić wartość darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak wybrać reprezentację pracowników, w porozumieniu z którą pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak wygląda ocena stanu osoby w sytuacji stosowania przymusu bezpośredniego przez zespół PRM?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak zaklasyfikować w budżecie powiatu środki otrzymane z Funduszu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kiedy firma polska powinna rozpatrzyć WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Komu przekazać PIT-11 po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto może poświadczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto pokrywa koszt szkolenia rady pedagogicznej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Któremu przedszkolu niepublicznemu należy wypłacić dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Który organ będzie kompetentny do wydania pozwolenia na dokończenie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Którzy uczniowie z deklaracją języka mniejszości narodowej nie powinni być wykazani w SIO ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne