Questions and answers

Czy stanowi umowę leasingu umowa, w której suma opłat jest mniejsza niż wartość początkowa pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy refundacja wynagrodzeń może zostać przeznaczona na cele statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć wypłaty po śmierci pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co to jest bon oświatowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy opłacenie zaległych składek należy potraktować jako dochód w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy popiół z ogrzewania nieruchomości niezamieszkałych należy traktować jako odpad komunalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w pozwoleniu wodnoprawnym można ustalić wcześniejszą datę obowiązywania niż data wydania decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy linia do sortowania odpadów zbieranych selektywnie podlega zgłoszeniu organowi środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy podmiot, który odprowadza nadmiar wody zgromadzonej w stawie powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód u komornika pobierającego należność procentowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy opłata skarbowa podlega zwrotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć mocodawcy po zmianach w zakresie udzielania pełnomocnictw?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kompensata trójstronna powinna być opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy zobowiązania podatkowe za lata 1996-1997 i 2003 r. zabezpieczone hipoteką uległy przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oddelegowanych do pracy za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek korekty zgłoszenia celnego w związku z wystawieniem faktur korygujących dotyczących eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy odpad staje się produktem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy stronie przysługuje zażalenie na wszczęcie postępowania z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak prawidłowo zrównoważyć naruszony odpoczynek dobowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy inspektor ds. świadczeń wychowawczych może przeprowadzać wywiady środowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy prokurent powinien rozliczyć delegację w spółce X, czy w spółce Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać w księgach rachunkowych firmy wpływ dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zmiana stopnia niepełnosprawności uzasadnia ponowne skierowanie pracownika na profilaktyczne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wprowadzenie maszyny do użytku w zakładzie pracy wymaga przeprowadzenia szkolenia przez jej producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy towar handlowy można ująć w magazynie na podstawie paragonu i oświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy komornik powinien zaliczać do przychodów zwrot opłat, których nie zaliczył do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć zaległe składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki wymiar etatu należy zapewnić nauczycielce powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ze środków przeznaczonych na obsługę świadczeń wychowawczych można opłacić zatrudnienie prawnika dla OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakich księgowań powinna spółka dokonać na dzień otwarcia likwidacji i na dzień faktycznej likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak udokumentować sprzedaż samochodu kupionego w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zamawiający może poprawić kwotę podatku VAT wpisaną słownie na procentową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Na jakim etapie postępowania wykonawca zobligowany jest złożyć zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do stażu pracy okres po przejęciu gospodarstwa rolnego na własność?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy zrobić korektę deklaracji VAT za wrzesień (miesiąc sprzedaży), gdy w październiku wpłynęła refundacja z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega polski pracownik wykonujący telepracę na terenie innego państwa spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wykonawca może złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej razem z ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy niezgłoszony podwykonawca ma prawo domagać się zapłaty bezpośrednio od zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zastosowania pozacenowego kryterium oceny ofert w postaci wysokości kary umownej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakie kryterium oprócz ceny można zastosować w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zestawy świąteczne dla klientów można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w roku, w którym nastąpiło zakończenie umów leasingowych, należy tworzyć odpis podatku odroczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne