Questions and answers

W jaki sposób należy rozliczyć darowiznę bonów towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć prawidłowo prowizję do obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie dokonać korekty przychodu w związku ze zwrotem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie po przekroczeniu limitu obrotu podatnik traci prawo do kwartalnego składania deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W rozliczeniu za jaki miesiąc należy wykazać rozliczenie importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co należy zrobić w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Informacją ZUS IWA i sprawozdaniem Z-10?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dokumentacja szpitalna prowadzona w formie elektronicznej w systemie komputerowym musi być drukowana i podpisywana przez lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy jeśli dziecko przebywa w szpitalu, pracownicy przysługuje przerwa na karmienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy jeśli w sprawie świadczenia wychowawczego zachodzi koordynacja, to świadczenie nadal się należy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy kontenery socjalne są budowlami na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy zapłacić PCC od objęcia akcji w podwyższonym kapitale spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy namiot podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy narzędzia do obsługi maszyny należy amortyzować łącznie z tą maszyną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy na zbieranie odpadów metali z grupy 19 i 20 należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może wykonywać umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy PCPR może żądać od OPS przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy praca na stanowiskach młodszy księgowy i księgowy stanowi wykonywanie innego rodzaju pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy pracodawca może 3 maja wskazać jako dzień pracy, a w zamian dać pracownikom wolne 2 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobie przysposabiającej dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy przychody z działalności strefowej i poza strefowej można łączyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy radca prawny na dzień wycieczki firmowej powinien wypisać urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy starosta może wydać decyzję zezwalającą na wyłączenie przedmiotowych gruntów z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy starostwo powiatowe powinno stosować odsetki ustawowe w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy w opisanej w pytaniu sytuacji, starosta powinien żądać przedłożenia decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy wójt gminy może podpisać umowę na dostawę paliwa z właścicielem firmy, który jest z nim spokrewniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wskazywanie miejsc oraz umieszczanie dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym należy do kompetencji OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zarząd sprawowany przez nadleśnictwa jest zawsze zarządem, do którego stosuje się przepisy ustawy o lasach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jaką stawkę amortyzacji zastosować do wiązarki Cyklop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa nieodpłatnie przekazanego środka trwałego na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., KACZMARCZYK EWA | Nieaktualne

Jakie są zasady znakowania przesyłanych mediów w widocznych częściach rurociągów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki jest termin na udzielenie odpowiedzi na informację wykonawcy złożoną zgodnie z art. 181 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Jaki organ może wydawać wiążącą opinię prawną, w zakresie przepisów związanych z ochroną środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak można ustalić, czy jako nowy pracodawca firma jest zobowiązana do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie u.p.s. uwzględnić dochód ze współwłasności gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę dotyczącą prowizji za wielkość obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy informować pracownika o przeciwdziałaniu mobbingowi w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak należy rozumieć interes strony na gruncie art. 73 § 2 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien postąpić OPS, jeśli przed wypłatą przyznanych świadczeń rodzinnych zmarł małżonek wnioskodawczyni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak rekompensować pracę w nadgodzinach pracownika zmianowego zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak rozliczyć rozbudowę powierzchni handlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego pracownika będącego także zleceniobiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, jeśli podatnik sprzedał grunty rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na ilu deklaracjach zgłosić darowiznę z majątku wspólnego rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy można z pracownikiem zawrzeć umowę czasową, jeśli jedna taka umowa już trwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W ilu egzemplarzach należy sporządzić protokół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakim trybie, po odwołaniu prezesa z funkcji, powierzyć mu stanowisko dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić kwotę podatku holenderskiego podlegającą odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w przypadku prowadzenia działalności na ryczałcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie ujmować faktury korygujące dotyczące ubiegłych lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę za remont lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jakiego miesiąca należy brać pod uwagę dochód z chorobowego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne