Questions and answers

Czy powinno się prowadzić dla osobę niebędącej nauczycielem listę obecności oraz ewidencje czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy powinno się uwzględnić w wysokości odprawy zmienne składniki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pozew w zakresie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę przerywa bieg przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy praca na antresoli jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może zrezygnować z uczestnictwa w PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przepisy zakazują świadczenia usług polegających na wypożyczaniu nart biegowych przez ośrodek sportu i rekreacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy remont parkingu i remont parkingu dla pracowników mogą być sfinansowane z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniowi materiałów ćwiczeniowych, gdy uczeń ten zgubił otrzymane ćwiczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wicestarosta może zatwierdzać arkusze organizacyjne szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wózek transportowy obsługiwany ręcznie to maszyna?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wpłata matki na książeczkę mieszkaniową córki prowadzoną przez bank jest darowizną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zasiłek okresowy za luty należy uchylić czy wypłacić osobie, która złożyła wniosek o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zleceniobiorca/student do 26 roku życia musi odprowadzać od abonamentu medycznego składki ZUS i podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Do kiedy należało przyjąć uchwałę w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką procedurę należy zastosować przy uruchamianiu szkoły policealnej w roku szkolnym 2021/2022?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak często nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni powinni odbywać szkolenie z pomocy przedmedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak członkowie rady pedagogicznej powinni wyłonić dwóch kandydatów do komisji konkursowej na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać korekty świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie mogą być konsekwencje niezastosowania się do wyroku WSA przez GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak małżeństwo powinno opodatkować przychodu z najmu lokalu spółce z o.o. w poniższej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć i wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy starać się o dofinansowanie szkolenia branżowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy ustalić datę końcową urlopu wychowawczego nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ustalić datę końcową urlopu wychowawczego nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy uwzględnić przygotowanie pedagogiczne w dokumentach stażowych nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy uzupełnić podpisaną już umowę o kategorię zaszeregowania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy wypłacić nagrodę jubileuszowe nauczycielce, która dostarczyła dodatkowe świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy zwrócić koszty za ucznia uczącego się w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo należy uwzględnić w ocenie ryzyka pracownika sprzątającego czynniki chemiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak wyliczyć dochód z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego do specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Komu prywatne laboratorium może przekazywać wyniki badań?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kto powinien być członkiem komisji konkursowej na dyrektora nowo utworzonego zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto powinien wchodzić w skład komisji konkursowej na dyrektora łączącej się placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może dokonać wglądu do poczty elektronicznej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Na jakiej podstawie można przetwarzać dane kontaktowe zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Na podstawie jakich danych należy przyznać dotację dla szkoły niepublicznej policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy uchylić zasiłek stały osobie przebywającej w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakiej wysokości nauczycielce należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób winien być rozpatrzony wniosek o przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego za pobyt w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Za które miesiące nauczycielka powinna otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co wlicza się do średnich miesięcznych wydatków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dla przetwarzania odpadów w kompostowni w procesie R3 należy ustanowić zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko część odpisu aktualizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dopuszczalne jest używanie wózków jezdniowych z silnikami zasilanymi gazem propan-butan?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy dotacja za efekt kształcenia powinna zostać rozliczona oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien wydać nauczycielowi kopię skargi złożonej przez rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy firma powinna zarejestrować się w BDO jako zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy gminy muszą uchwalać wojewódzki plan gospodarki odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy hala produkcyjna, o powierzchni do 2000 m2 musi mieć oświetlenie awaryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne