Questions and answers

Czy montera konstrukcji można tymczasowo oddelegować do wykonywania izolacji wełną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można wstrzymać wypłatę świadczeń rodzinnych do czasu ustalenia od kiedy zachodzi koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można w trakcie roku zmienić sposób księgowania kosztów transportu materiałów przyjmowanych do magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup czytnika do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nagroda uznaniowa podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielce leczącej się na bezpłodność można udzielić pomocy zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielka może przedstawić zwolnienie lekarskie tuż po zakończeniu urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi mianowanemu, który jest chory, można wręczyć wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na wykonanie rowu krytego, służącego do przeprowadzenia wody, podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nieodpłatne szkolenie dla dostawców generuje przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą skazana prawomocnym wyrokiem może być prezesem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy osoby przebywające w prywatnym ośrodku wczasowym na turnusie rehabilitacyjnym podlegają opłacie miejscowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej motocykla?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Masłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy po dokonaniu wypowiedzenia należy przyjmować do akt osobowych dokumenty dostarczane przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy powstaje przychód podatkowy po stronie spółki, która korzysta z gwarancji BGK w ramach pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca może młodocianemu udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii letnich w wymiarze 26 dni roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prowadząc szkolenia dla dietetyków, podatnik może zastosować stawkę ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przyłącza do budynku stanowią budowle na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, wynajmując miejsca parkingowe, musi odprowadzać od tych przychodów podatek CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może przyjąć darowiznę pieniężną na zakup klimatyzatora od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy środki otrzymane przez agenta na potrzeby poniesienia wydatków w imieniu armatora stanowią jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy świadczenie integracyjne podlega wliczeniu do dochodu przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wartość wniesionej nieruchomości w związku z działalnością deweloperska należy zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy według MSSF można skapitalizować godziny produkcyjne, związane z przystosowaniem zakupionego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy wniesienie odwołania od decyzji uchylającej zasiłek stały wstrzymuje jej wykonanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniu jadalni można zainstalować dużą kserokopiarkę sieciową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy z faktur zakupu materiałów służących wykonaniu usługi budowlanej w Niemczech podatnik ma prawo odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zwalnianemu nauczycielowi można potrącić z odprawy zaległe kwoty rat pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować maszyny i urządzenia do obróbki drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka jest maksymalna temperatura, do jakiej może ogrzać się od słońca stały zbiornik z ciekłym azotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak amortyzować zespół maszyn i urządzeń tworzących jeden obiekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku żywienia szpitalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie CIT wywoła zaniechanie budowy rozliczanej metodą kontraktów długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy rozumieć sformułowanie "składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy zaklasyfikować wydatki na doskonalenie nauczycieli związane z prenumeratą czasopisma?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż służbową pracownika, który miał zapewnione wyżywienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo w informacji o warunkach zatrudnienia zawrzeć wymiar przysługującego pracownikowi urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę pracownikowi, który przepracował tylko kilka godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak przy świadczeniu wychowawczym uwzględnić dochód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić właściwy urząd skarbowy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania dnia 31 grudnia 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak zaksięgować koszty utrzymania nieruchomości zaliczonych do inwestycji długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób sąd powinien przekazać zawiadomienie o wydanym prawomocnym orzeczeniu o przepadku zwierzęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W którym roku stanowi koszt podatkowy refaktura polisy ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy błąd w obliczeniach pracownika powoduje, że wypłacone świadczenie wychowawcze jest nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy korekty ilościowej WNT należy dokonać wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne